Omge­vings­ver­or­dening 1.0


5 oktober 2020

Voorzitter,

Hoe ziet de wereld er in 2050 uit? Startende vanuit een punt waarbij de economische groei dít Noord-Holland heeft vervormd. Kijk naar de enorme achteruitgang in biodiversiteit, mishandeling van dieren in de vee-industrie en de overlast van Tata en Schiphol in hun wijde omgeving. Mogelijk gemaakt door politieke keuzes uit het verleden.

Dat was de reden dat “leefbaarheid” ook staat in de ondertitel van de Omgevingsvisie NH2050. De leefbaarheid moet weer terugkomen. In een wat ouder, actueel rapport ‘Welvaart en Leefomgeving’ van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving uit 2015 worden twee scenario’s uitgewerkt voor het jaar 2050. In het ene scenario wordt beschreven dat we meer mest krijgen en maar beperkte verbetering van emissies als ammoniak, lachgas, fijnstof en stikstofoxide.
En het andere scenario met extensieve langbouw, lagere vee-dichtheid, meer: natuur, dierenwelzijn en waterkwaliteit. Hiervoor moet circa 6% krimp in ruimtegebruik landbouw gaan richting natuur, stedelijk, groen en recreatie. Dit is nog een conservatief rapport, maar is niet het enige rapport en het is al langer bekend dat meer nodig is. De stap om deze richting te borgen, moeten we hier gaan zetten.

Het samenbrengen van al die provinciale verordeningen biedt duidelijkheid. Eindelijk worden de artikelen uit Verordening Faunabeheer (De Provinciale Schiet de Dieren Dood wet), samengevoegd met regels voor landbouw en natuurontwikkeling. Heb je een goede natuur inclusieve landbouw, dan komt de biodiversiteit terug. Ademen mensen in Wijk aan Zee frisse zeelucht en is het Faunabeheer teruggebracht tot verjagen van dieren, zonder de dieren te doden.

Een mens mag dromen, maar mag ook handelen.

Dat handelen gaan we in een hink-stap-sprong doen. Vandaag behandelen we de hink. Het begin van een aanloop richting een duurzaam en inclusief Noord-Holland met een Omgevingsverordening die voor iedereen (mens en dier) ruimte biedt, zonder de ander in de weg te zitten.

We beseffen ook dat de Hink nog niet de Sprong is, waar we als Partij voor de Dieren zo naar verlangen. Maar wij niet alleen. Tjeerd de Groot van D66 sprak gisteren bij Vroege Vogels óók bemoedigende worden. Want minder dieren houden heeft een ruimtelijke verandering. En de indeling van de ruimte is vooral een Provinciale aangelegenheid.

Om de Stap te doen, De Omgevingsverordening 2.0, wordt er nu al een aantal neuzen de goede kant op gezet. Pas aan in 1.0 wat je kunt aanpassen, zodat we in 2.0 de fouten kunnen corrigeren en echte stap kunnen zetten.

Om die reden hadden we aanpassingen voorbereid, waarvan er na gesprekken met andere partijen en een goede ambtelijke toets 7 zijn afgevallen. Niet omdat ze slecht waren. Maar OF omdat ze al verwerkt zijn in de bijlage van vandaag. OF omdat ze beter in “de Stap” volgend jaar ingebracht kunnen worden.

Over die Stap maken we ons nog wel zorgen. In de aanloop naar deze Omgevingsverordening 1.0 zijn er vele technische sessies geweest. We hebben regelmatig een foto mogen aanschouwen, met de vraag hoeveel provinciale regimes er te zien zijn. Maar ons politieke hart gaat pas echt kloppen als we input kunnen geven op een Artikel en een lid. Deze input konden we officieel pas een week geleden inbrengen. De Omgevingsverordening 2.0 zal ingrijpender worden. Bij de komende versie sturen we graag mee.

Voorzitter,

Dat sturen, gaan we nú ook doen, door het oplezen van onze amendementen en moties. Soms voorzien van enkele regels als inleiding.

Als eerste de Faunaverordening.
We zien dat Wildbeheer Eenheden en burgers steeds meer te maken krijgen met elkaar. Soms omdat ze schieten naast woonwijken, soms omdat mensen wonen in het buitengebied. Op een manier moeten ze in gesprek gebracht worden met elkaar. Daarom het volgende amendement, met als titel: Organiseren WBE-platform met belanghebbenden.

We zien in de praktijk dat bij het verjagen soms enorme hoeveelheden dieren worden gedood. Dat heeft weinig meer te maken met “verjagen”. Het doodschieten is het laatst te gebruiken middel. Werkt dat niet moet je wat anders verzinnen. Vele andere provincies hebben daarom vrij expliciet max. aantal dieren. Om dat meer in lijn te brengen het volgende amendement, met als titel: Doelmatig verjagen.

Voor goed beleid, moet je een goed beeld van dierenpopulaties hebben. Dynamiek over een jaar heen. En je niet baseren op een moment opname:
Daarom de volgende amendementen, met als titels: Populatiedynamiek art. 6.82 en populatiedynamiek art. 6.83.

Dan het beschermen van Natuur voorzitter.

Het volgende amendement, met als titel: Geen windmolens in Natuurnetwerk Nederland (NNN).

En het amendement waar we natuur toevoegen als Groot openbaar belang.

Maar ook het amendement, met als titel: Geen vuurwerk in stiltegebieden.

De motie met het dictum:

"roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

NNN en weidevogelkerngebieden niet financieel te compenseren, maar fysiek;"

En de motie om de oude weidevolgelleefgebieden niet geheel te vergeten en te bevestigen dat ze Bijzondere Provinciale waardes hebben. Met het dictum:

roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

de voormalige weidevogelleefgebieden buiten NNN en BPL toch onder het beschermingsregime BPL te brengen, zonder kenmerk “leefgebied voor weidevogels” ".

En ook de motie met de oproep in het dictum:

"roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

  • in de volgende versie van de Omgevingsverordening, in 2021, onderscheid te maken in Kleinschalige en Grootschalige BPL’s,"

Vervolgens de motie met het dictum:

"roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

  • op in het proces richting Omgevingsverordening 2.0 duidelijker te regelen hoe kwetsbare (levensvoorwaardelijke) belangen van natuur, gezondheid, ecosystemen, vitaliteit van natuurlijke hulpbronnen en milieu in de belangenafweging beter kunnen worden beschermd;
  • om in dat proces ook de uitwerking van het doel van de Omgevingswet, namelijk duurzame samenleving, explicieter te verwerken en aan te geven hoe wordt gewaarborgd dat “niet méér waarde wordt onttrokken dan er wordt gecreëerd”;
  • daarvoor vervolgens bijvoorbeeld omgevingswaarden aan PS voor te stellen;"

Vervolgens een motie om de gemeenten te helpen met de uitvoering van Weide- en akkervogels.

Voorzitter,

We hink-stap-sprongen langzaam richting het
beschermen van de omgeving richting 2050.

Het Bijzonder Provinciaal Landschap moet niet aan langzaam verval onderhevig zijn, maar moeten we versterken. En daarom het amendement, met als titel: "Zorg niet alleen voor behoud van kernkwaliteiten, maar ook voor versterking".

Maar ook door het amendement, samen met ChristenUnie, met als titel: Opnemen definitie Duurzame ontwikkeling in Omgevingsverodening.

Naast het stimuleren van natuur inclusieve landbouw, moeten we aangeven dat er geen toekomst is voor de intensieve veehouderij door uitbreiding te beperken. Daarom het volgende amendement, met als titel: Geen uitbreiding intensieve veehouderij.

De PRV is heel succesvol geweest in het tegengaan van varkensflats. Maar kippenflats zijn er wel in gekomen, doordat de kippen in stellingkasten worden gehuisvest. Deze fout corrigeren we met het volgende amendement, met als titel: "1 laag dieren in plaats van 1 bouwlaag".

De luchtkwaliteit gaan we verbeteren door de motie met het dictum:

"roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

  • de wens van de inwoners van Noord-Holland ten aanzien van het verbeteren van de luchtkwaliteit serieus te nemen en om in de Omgevingsverordening die onder de Omgevingswet in werking treedt, omgevingswaarden voor luchtkwaliteit (buitenlucht) te definiëren die in lijn zijn met de advieswaarden van de WHO en de ambities van het Schone Lucht Akkoord voor 2030;" .

De hoeveelheid grondwater loopt gevaar. Het probleem is nog niet zo groot als in oost Nederland. Maar zeker wel aanwezig. Daarom wil de fractie PvdD bescherming van de hoeveelheid grondwater met de motie met het dictum:

"verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

  • bij de voordracht voor de Omgevingsverordening 2.0 - ter bescherming van de kwantiteit van het grondwater - voorstellen te doen inzake reguleren en registreren van grondwateronttrekking t.b.v. landbouw en industrie;"

En dan de bevoegdheden van GS, PS en burgers Een paar kleine aanpassingen voorzitter:

Motie met het dictum:

"roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

  • in samenwerking met de Participatiecoalitie en gemeenten te onderzoeken hoe we in de Omgevingsverordening 2.0 zo goed mogelijk kunnen borgen dat burgers in het kader van energietransitie zoveel mogelijk – minstens in lijn met het Klimaatakkoord - meeprofiteren;
  • daarover zo snel mogelijk aan PS te rapporteren;"

Om volksvertegenwoordigers te betrekken bij aanpassingen door amendement, samen met ChristenUnie, met de titel: Wijzigingen werkgebieden gehoord de commissie.

En door Amendement, samen met ChristenUnie, met als titel: Schrappen wijzigingsbevoegdheid GS bijlagen Verordening te wijzigen.

Het Groot Openbaar belang iets beter te specificeren door:

het amendement, met als titel: Borging zorgvuldigheid en onafhankelijkheid bij afwegingen rondom groot openbaar belang.

het amendement , met als titel: Groot openbaar belang.

Tot slot voorzitter woningbouw. Ik voel virtueel dat er nu partijen opveren van hun stoel.

We hebben een probleem bij de transitie in het agrarische gebied. Met minder dieren komen er stallen vrij. En we hebben ook een huisvesting probleem van menselijke dieren. Die twee kunnen aan elkaar gekoppeld worden, zonder dat er alleen maar twee grote villa’s worden geplaatst. Zo’n integrale benadering werkt aan meerdere provinciale doelen. En technisch moeten we dit regelen in de MRA en in het NHN landelijk gebied. En daarom twee amendementen:

het amendement, met als titel: Functiewijziging naar burgerwoningen MRA landelijk gebied;

en het amendement, met als titel: Functiewijziging naar burgerwoningen Noord-Holland Noord landelijk gebied.

Voorzitter dank u.