(1) Arnaldo Aldana 203173 Unsplash

Gezonde landbouw, gezond voedsel

De Partij voor de Dieren wil naar een streekgebonden, plantaardige en biologische productie van voedsel. Daar speelt het bestuur van de provincie een grote rol in. Het uitgangspunt is om mét de natuur te werken en niet tegen de natuur. Dat betekent landbouw met wisselteelt en bloeiende akkerranden, met bomen en hagen die de velden omlijsten, in evenwicht met de omgeving. In deze grondgebonden landbouw is een gezonde bodem de standaard en is respect voor natuur, milieu, dierenwelzijn en volksgezondheid vanzelfsprekend. De Partij voor de Dieren wil af van landbouw die leunt op overbemesting, landbouwgif en uitbuiting van dieren.

Een goede boer is iemand die met liefde voor het vak een ambacht uitoefent – en is dus geen mestmanager of landbouwgiftechnoloog. Nederland kent als gevolg van het immense aantal landbouwdieren een groot aantal problemen, zoals een gigantisch mestoverschot en een onbeheersbare uitstoot van ammoniak en broeikasgassen. Natuur en milieu hebben al tientallen jaren te kampen met verdroging, overbemesting en verzuring. Dierziektes en grootschalig antibioticagebruik vormen een gevaar voor de volksgezondheid. Mestbewerkers, zoals vergisters, lossen het mestoverschot niet op maar verplaatsen het probleem.

Naar een duurzame landbouw

Er is nog een wereld te winnen door meer plantaardig te eten. Door vaker vlees te laten staan en te kiezen voor een meer plantaardige consumptie kan de landbouw omschakelen, worden megastallen overbodig en kan het aantal landbouwdieren fors afnemen. Plantaardig eten is beter voor het milieu, voor de dieren en voor de mensen. Minder vlees, eieren en zuivel helpt om minder broeikasgassen uit te stoten en het klimaatprobleem bij de bron aan te pakken. Tevens schept het mogelijkheden om landbouwgrond terug te geven aan de natuur. Dat gaat niet vanzelf, Noord-Holland moet de overgang naar streekgebonden, plantaardige en biologische landbouw actief stimuleren.

• Boeren worden gestimuleerd en op sociaal en financieel vlak geholpen om de overstap naar kleinschalig en biologisch te maken, of om geheel plantaardig te gaan boeren.

• De provincie steunt ontwikkeling en innovatie van plantaardige vlees- en zuivelvervangers en loopt voorop als het gaat om promotie van plantaardig eten.

• Voorkomen moet worden dat landbouwgif in het water terechtkomt. De provincie stimuleert bedrijven om te stoppen met landbouwgif. Er komen spuitvrije zones.

• Om de kringlopen te kunnen sluiten neemt de provincie regels op voor grondgebonden en circulaire landbouw.

• De provincie ondersteunt initiatieven voor biologische stadslandbouw.

• Voor agrarische gebieden worden aparte natuurdoelen geformuleerd, waarbij de bescherming van soorten, zoals boerenlandvogels, en bodem- en waterkwaliteit voorop staat.

• Europese landbouwsubsidies worden door de provincie alleen ingezet voor ondersteuning van initiatieven op het gebied van streekgebonden, plantaardige en/of biologische productie van voedsel.

• Om het verstoken van veel aardgas door glastuinbouwbedrijven (zoals Agriport bij Middenmeer) te minimaliseren, zet de provincie zich in voor duurzame alternatieven, zoals de promotie van seizoensgroenten, en werkt zij aan de afname van solitaire glastuinbouw en glastuinbouw nabij kwetsbare gebieden.

• In het provinciale grond- en pachtbeleid worden regels voor verduurzaming opgenomen.

• Voor gronden die eigendom van de provincie zijn, gelden regels voor welke gewassen er verbouwd mogen worden. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld rond Schiphol geen gewassen geteeld worden die ganzen aantrekken.

• De provincie stimuleert de transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten door te investeren in de teelt van onder andere azolla, lisdodde en zeewier.

Een einde aan de bio-industrie

Voor kiloknallers worden varkens, kippen, koeien, konijnen en geiten in de vee-industrie gefokt en opgehokt onder ziekmakende omstandigheden. Bovendien worden steeds meer mensen ziek door fijnstof, ammoniak en ziektekiemen in de lucht. Stalbranden maken honderdduizenden slachtoffers per jaar. Het aantal landbouwdieren dient drastisch te worden ingeperkt omwille van het milieu, de
natuur, de volksgezondheid én het dierenwelzijn. De Partij voor de Dieren wil dat de problemen bij de bron worden aangepakt.

• Er komt een verbod op megastallen en stallen met meerdere lagen. De bouw van dergelijke stallen wordt aan banden gelegd in de provinciale verordening.

• De provincie neemt regels op zodat alle dieren naar buiten kunnen en stimuleert aanplant van bomen en bouw van schuilstallen die dienen als beschutting voor de dieren.

• Er komt meer controle en handhaving bij veehouderijen en mestvergisters en een lik-op-stukbeleid bij overtredingen. De kosten worden verhaald op de sector.

• De provincie spant zich maximaal in om stalbranden tegen te gaan. Bij vergunningverlening, toezicht en handhaving wordt hier extra aandacht aan besteed.

• De provincie maakt een duidelijk stappenplan om te zorgen voor een snelle omschakeling naar een diervriendelijke en duurzame landbouw. Het aantal gehouden dieren wordt met minstens 70% verlaagd. De landbouw oriënteert zich op duurzame productie voor de regionale markt.

• De provincie stopt met het verlenen van nieuwe vergunningen voor nieuwbouw, herbouw en uitbreiding van veehouderijen en zet in op het verlagen van ammoniakdepositie middels het verkleinen van het aantal landbouwdieren.

• Mestvergisters zijn niet duurzaam en horen niet bij een verantwoorde landbouw. Er komen geen nieuwe installaties bij, uitbreidingen worden niet vergund en er komt beleid om het aantal mestvergisters
af te bouwen.

• Geen subsidies voor luchtwassers of emissiearme stalsystemen van de vee-industrie. Ook voor de vee-industrie gaat gelden dat de vervuiler betaalt.

Duurzame of diervriendelijke visserij bestaat niet

De visserij is de afgelopen decennia veranderd in een massale industrie met verwoestende effecten op ecosystemen. De vangsttechnieken zorgen voor een pijnlijke doodsstrijd voor de vissen. Bovendien is er sprake van ernstige overbevissing. Viskwekerijen - ten onrechte gezien als een duurzaam alternatief voor wildvangst - vormen een nieuwe bio-industrie, met alle gevolgen van dien voor dieren en volksgezondheid.

• De provincie stopt met het subsidiëren en faciliteren van visserij en stopt met het verhuren van het visrecht. Beroepsvisserij is niet langer toegestaan in natuurgebieden, zoals de Waddenzee.

• Er komen geen nieuwe viskwekerijen en bestaande viskwekerijen worden niet langer gefaciliteerd.

Geen konijnenhouderij

De konijnenhouderij is een intensieve veehouderij. Konijnen zijn prooidieren die zich van nature overdag terugtrekken om te rusten. Ze zijn daarnaast zeer gevoelig voor stress. Dit kan hen in korte tijd fataal worden. Een gebrek aan verstopplaatsen, ontwricht dag- en nachtritme en onderlinge vechtpartijen hebben daarom een miserabel leven tot gevolg.

• De provincie neemt in haar ruimtelijke regelgeving op dat er geen toestemming voor nieuwe konijnenhouderijen of uitbreiding van bestaande bedrijven wordt gegeven. Ook pleit de provincie voor een verbod op de konijnenhouderij.

Een gentechvrije provincie

Genetische manipulatie (gentech) tast de integriteit van planten en dieren aan. Ook vormt deze techniek een risico voor de biodiversiteit. Gifresistente gewassen, zoals gentechsoja en -maïs hebben geleid tot een toegenomen gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen. Bovendien kunnen gentechgewassen
zich mengen met gangbare en biologische teelt.

• De provincie verklaart zichzelf gentechvrij (zowel inkoop als productie).