Motie Omge­vings­ver­or­dening: Extra aandacht voor kwetsbare belangen en doel van Omge­vingswet


5 oktober 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 oktober 2020, ter bespreking van agendapunt 9: Omgevingsverordening NH2020,

constaterende dat:

 • onder de Omgevingsverordening allerlei belangen moeten worden afgewogen;
 • de Omgevingswet een duidelijke leidende doelstelling heeft om te werken aan een duurzame samenleving, d.w.z. een samenleving “die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden voor toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen” en waarbij “de cultuur van ‘groei dankzij uitputting..’ moet transformeren naar een cultuur van groei waarbij niet méér waarde wordt onttrokken dan er wordt gecreëerd”; [1]
 • tevens wordt gesteld dat de Omgevingswet maatwerk biedt, maar dat er geen afbreuk mag worden gedaan “aan het beschermingsniveau van veiligheid, gezondheid, kwaliteit van ecosystemen en beschikbaarheid van hulpbronnen.”
 • de Memorie van Toelichting o.a. stelt dat de uitvoering en toepassing van de Omgevingswet gericht moet zijn op de bovengenoemde duurzame ontwikkeling;

overwegende dat:

 • natuur, milieu en gezondheid geen luxe zijn, maar de basisvoorwaarden vormen van ons bestaan (“levensvoorwaardelijke componenten” volgens het RIVM) – ze leveren ons welzijn, drinkwater, voedsel, bescherming tegen ziektes, etc.;
 • juist die belangen nu onder ongekend grote druk staan (van droogtes tot biodiversiteitscrisis);
 • RIVM in 2017 over de kwetsbaarheid van deze waarden o.a. schreef: “op dit moment misbruiken we ons natuurlijk kapitaal met als gevolg schaarste van grondstoffen, overbevissing, uitputting van de bodem, intensivering van de landbouw, etc. (Wereldbank 20121 , Biodiversiteitsstrategie 2020, EC 20142 ).”[2]
 • RIVM ook stelt: “goede bescherming en duurzaam beheer van het natuurlijk kapitaal komt niet vanzelf, het vraagt om een actieve houding van alle partijen die invloed hebben op de leefomgeving”;
 • dat volgens RIVM kan door o.a. provincies worden gedaan door doelen te formuleren, “deze eventueel in omgevingswaarden te vertalen en in hun verdere instrumentatie (omgevingsverordeningen) te implementeren”;
 • op dit moment is in de Omgevingsverordening de bescherming van de bovengenoemde (levensvoorwaardelijke) kwetsbare belangen niet volledig uitgewerkt en duidelijk gewaarborgd is;
 • meer heldere kaders daarover van levensbelang zijn;

roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

 • op in het proces richting Omgevingsverordening 2.0 duidelijker te regelen hoe kwetsbare (levensvoorwaardelijke) belangen van natuur, gezondheid, ecosystemen, vitaliteit van natuurlijke hulpbronnen en milieu in de belangenafweging beter kunnen worden beschermd;
 • om in dat proces ook de uitwerking van het doel van de Omgevingswet, namelijk duurzame samenleving, explicieter te verwerken en aan te geven hoe wordt gewaarborgd dat “niet méér waarde wordt onttrokken dan er wordt gecreëerd”;
 • daarvoor vervolgens bijvoorbeeld omgevingswaarden aan PS voor te stellen;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] https://www.rivm.nl/bibliothee...; https://zoek.officielebekendma...

[2] ibidStatus

Verworpen

Voor

PvdD, SP, 50Plus/PvdO, CU

Tegen

VVD, GroenLinks, FvD, D66, PvdA, CDA, PVV

Lees onze andere moties

Motie Omgevingsverordening: Onderscheid in Kleinschalige en Grootschalige BPL’s in de volgende versie van de Omgevingsverordening

Lees verder

Motie Omgevingsverordening: Omgevingswaarden voor luchtkwaliteit in lijn met WHO en Schone Lucht Akkoord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer