Motie Omge­vings­ver­or­dening: Omge­vings­waarden voor lucht­kwa­liteit in lijn met WHO en Schone Lucht Akkoord


5 oktober 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 oktober 2020, ter bespreking van agendapunt 9: Omgevingsverordening NH2020,

constaterende dat:

 • omgevingswaarden objectief te bepalen normen zijn die de gewenste staat of kwaliteit van de fysieke leefomgeving, de toelaatbare belasting door activiteiten of de toelaatbare concentratie of depositie van stoffen als beleidsdoel vastleggen;

 • het Rijk om de risico's van luchtverontreiniging te beperken rijksomgevingswaarden voor lucht heeft vastgesteld, op basis van Europese normen;

 • de Europese normen voor luchtkwaliteit niet altijd de objectieve (puur op wetenschap gebaseerde) gezondheidsadviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) volgen, maar een afgezwakte versie daarvan vormen (zoals dat het geval is bij WHO-advieswaarde voor fijnstof);

 • de provincie lokale omgevingswaarden voor de buitenlucht in de omgevingsverorden-ing mag opnemen;[1]

 • deze strengere of aanvullende omgevingswaarden kunnen zijn dan de rijksomgevingswaarden;[2]
 • in de Omgevingsvisie is vastgesteld dat we ons inspannen om ‘zo spoedig mogelijk’ aan WHO normen te voldoen, ‘doch uiterlijk in 2050’ en dat gemeenten zoals Amsterdam de ambitie hebben uitgesproken om in 2030 te voldoen aan de WHO normen;[3]
 • de provincie het Schone Lucht Akkoord heeft getekend, waarin bepaalde doelen zijn geformuleerd en waarmee ook wordt verwacht in 2030 op de meeste plekken te voldoen aan de advieswaarden van de WHO;[4]

overwegende dat:

 • milieu en gezondheid geen luxe zijn, maar de basisvoorwaarden vormen van ons bestaan (“levensvoorwaardelijke componenten” volgens het RIVM); [5]
 • juist die belangen nu onder ongekend grote druk staan;
 • Noord-Hollanders in een eerder publieksonderzoek van de provincie hebben aangeven het ‘verbeteren van de luchtkwaliteit’ van zeer groot belang te vinden en deze opgaven te verkiezen boven economische doelen;
 • meer heldere kaders daarover van levensbelang zijn;

roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

 • de wens van de inwoners van Noord-Holland ten aanzien van het verbeteren van de luchtkwaliteit serieus te nemen en om in de Omgevingsverordening die onder de Omgevingswet in werking treedt, omgevingswaarden voor luchtkwaliteit (buitenlucht) te definiëren die in lijn zijn met de advieswaarden van de WHO en de ambities van het Schone Lucht Akkoord voor 2030;

en gaan over tot de orde van de dag.


Fabian Zoon
Partij voor de Dieren


[1] https://aandeslagmetdeomgeving...

[2] ibid

[3] https://www.amsterdam.nl/bestu...

[4] https://www.rijksoverheid.nl/a...

[5] https://www.rivm.nl/bibliothee...Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, 50Plus/PvdO, Fractie Baljeu

Tegen

VVD, GroenLinks, FvD, D66, PvdA, CDA, PVV, CU