Motie Omge­vings­ver­or­d­neing: Regu­lering instand­houding grond­water in Omge­vings­ver­or­dening 2.0


5 oktober 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 oktober 2020, ter bespreking van agendapunt 9: Omgevingsverordening NH2020,

constaterende dat:

  • afdeling 4.13 van de Omgevingsverordening gaat over grondwateronttrekking;
  • artikel 4.101 Oogmerk stelt dat afdeling 4.13 regels bevat met het oog op het reguleren en registreren van grondwateronttrekkingen;
  • echter geen specifieke regels voor grondwateronttrekking onder de afdeling worden genoemd voor onder andere de industrie en de landbouw;
  • er alleen wordt verwezen naar grondwateronttrekking ten behoeve van bodemenergiesystemen;

overwegende dat:

  • door klimaatverandering het volgens experts steeds urgenter wordt om de kwantiteit van het grondwater te beschermen;[1]
  • met name onttrekking van grondwater door industrie en landbouw een grote negatieve invloed uitoefent op de grondwaterstand;
  • experts ook hebben vastgesteld dat waterschappen en provincies onvoldoende inzicht hebben in hoeveel water word opgepompt, laat staan hoeveel dat illegaal gebeurt;[2]
  • wetenschappers al zeker dertig jaar waarschuwen voor de ernstige gevolgen die een dalende grondwaterstand heeft voor de natuur;[3]

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

  • bij de voordracht voor de Omgevingsverordening 2.0 - ter bescherming van de kwantiteit van het grondwater - voorstellen te doen inzake reguleren en registreren van grondwateronttrekking t.b.v. landbouw en industrie;

en gaan over tot de orde van de dag.


F.A.S. Zoon
Partij voor de Dieren


[1] https://library.wur.nl/WebQuer...; https://www.volkskrant.nl/wete...

[2] https://www.h2owaternetwerk.nl...

[3] https://nos.nl/nieuwsuur/artikā€¦


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Omgevingsverordening: Omgevingswaarden voor luchtkwaliteit in lijn met WHO en Schone Lucht Akkoord

Lees verder

Motie Omgevingsverordening: Zorg ervoor dat burgers meeprofiteren van de energietransitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer