Motie Omge­vings­ver­or­dening: Zorg ervoor dat burgers meepro­fi­teren van de ener­gie­tran­sitie


5 oktober 2020

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 oktober 2020, ter bespreking van agendapunt 9 Omgevingsverordening NH2020,

constaterende dat:

 • het succesvol uitvoeren van het Klimaatakkoord alleen samen met bewoners lukt;
 • in het Klimaatakkoord is afgesproken dat in gebieden met mogelijkheden en ambities voor hernieuwbare energieopwekking er sprake moet zijn van evenwichtige eigendomsverdeling, waarbij gestreefd wordt naar 50% eigendom van de productie van de lokale omgeving (burgers en bedrijven) [1];
 • de opbrengst van wind- en zonneparken nu echter vaak vooral terechtkomt bij kapitaalkrachtige bedrijven en bewoners met voldoende vermogen om mee te investeren [2];
 • o.a. CE Delft heeft uitgerekend dat de mensen met laagste inkomens relatief meer betalen voor het klimaatbeleid dan de hoogste inkomens, terwijl de laagste inkomens het minst profiteren van de baten (zoals subsidies) [3];

overwegende dat:

 • vanuit de Participatiecoalitie een team van lokale vertegenwoordigers van de Natuur- en Milieufederaties en Energie Samen beschikbaar is voor advies en ondersteuning bij participatieve planvorming, beleidsvorming en projectuitvoering, zorgvuldige inpassing met aandacht voor natuur en landschap en invulling van de ambitie uit het Klimaatakkoord waarbij burgers zoveel mogelijk meeprofiteren [4];

 • het meeprofiteren bijvoorbeeld kan doordat buurtbewoners deels eigenaar worden, doordat een deel van de winst wordt geïnvesteerd in buurtprojecten of een andere vorm van profiteren van de winst van een zon- of windproject;

 • dit van groot belang is voor lokaal draagvlak van de energietransitie en voor een gezonde samenleving en economie waarin iedereen meetelt [5];

 • bij de Participatiecoalitie veel kennis en ervaring zit over hoe dit aan te pakken en de coalitie haar diensten aan de provincie wil aanbieden;

 • volgens de advocaten van Pels Rijcken provincies minstens de mogelijkheid hebben om een inspanningsverplichting voor het mee laten profiteren van burgers voor te schrijven bij vergunningverlening voor een project voor duurzame energie;

 • er onder de Omgevingswet volgens Pels Rijcken in principe nog meer mogelijkheden zijn, omdat ruimtelijke relevantie als criterium dan wordt vervangen door het belang van duurzame ontwikkeling: als het bevoegd gezag kan onderbouwen dat draagvlak via lokaal eigendom daar onderdeel van uitmaakt, biedt dat extra mogelijkheden;

roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

 • in samenwerking met de Participatiecoalitie en gemeenten te onderzoeken hoe we in de Omgevingsverordening 2.0 zo goed mogelijk kunnen borgen dat burgers in het kader van energietransitie zoveel mogelijk – minstens in lijn met het Klimaatakkoord - meeprofiteren;
 • daarover zo snel mogelijk aan PS te rapporteren;

en gaan over tot de orde van de dag.


Fabian Zoon
Partij voor de Dieren

[1] https://www.klimaatakkoord.nl/...; https://www.klimaatakkoord.nl/participatie/lokale-energieopwekking; https://www.rijksoverheid.nl/b...


[2] https://nos.nl/nieuwsuur/artik...

[3] https://www.ce.nl/publicaties/...; http://content1a.omroep.nl/uri...

[4] https://departicipatiecoalitie...

[5] https://www.vpro.nl/programmas...Status

Ingetrokken

Voor

Tegen