Motie Omge­vings­ver­or­dening: Leidraad Weide­vogels


GL, PvdD

5 oktober 2020

Provinciale staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 oktober 2020,

kennis genomen hebbende van:

- de wijzigingen die de voorliggende Omgevingsverordening aanbrengt in het beleid rondom weidevogelgebieden;
- de taken die de gemeente krijgt om de kernkwaliteit ‘ habitat voor weidevogels’ in stand te houden;

constaterende dat:

- het in stand houden van de kernkwaliteit ‘ habitat voor weidevogels’ voor veel gemeentes vergelijkbare vragen en oplossingen met zich mee zal brengen;
- de provincie een Leidraad Cultuurlandschap en Erfgoed heeft om gemeentes te faciliteren met betrekking tot beleid op dit gebied;

verzoeken het college:

- te komen met een voorstel voor een Leidraad Habitat voor Weidevogels voor gemeentes om te raadplegen als zij deze kernkwaliteit in stand moeten houden,

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, GroenLinks, FvD, D66, PvdA, SP, CU, 50Plus/PvdO

Tegen

CDA, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Omgevingsverordening: Zorg ervoor dat burgers meeprofiteren van de energietransitie

Lees verder

Motie Omgevingsverordening: Functiewijziging agrarisch bouwperceel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer