Motie Omge­vings­ver­or­dening: Func­tie­wij­ziging agrarisch bouw­perceel


CU, PvdD, CDA

5 oktober 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 22 oktober 2020, ter bespreking van agendapunt 9, Omgevingsverordening NH2020 (VD-45),

constaterende dat:

- er momenteel geen politieke ruimte is om artikel 6.7 in paragraaf 6.1.2 over de functiewijziging van agrarische bouwpercelen aan te passen;
- dat het doel van paragraaf 6.1.2 o.a. is om de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied te verbeteren en ongebruikte bebouwing te verwijderen;

overwegende dat:

- de restricties in artikel 6.7 verder gaan dan het benoemde doel, o.a. door het aantal woningen te beperken;
- de restricties er mogelijk voor zorgen dat storende, verwaarloosde en/of verlaten bebouwing niet getransformeerd kan worden;
- juist transformatie van agrarische bouwpercelen kansen biedt om de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied te verbeteren;

dragen GS op:

- ten behoeve van Omgevingsverordening 2.0 een alternatieve uitwerking te maken van artikel 6.7 waarbij meer ruimte wordt geboden bij transformatie van agrarische bouwpercelen indien het bebouwde oppervlakte significant afneemt en een positieve bijdrage wordt geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied;
- deze alternatieve uitwerking ruim vóór de behandeling van de Omgevingsverordening 2.0 ter bespreking aan de Statencommissie RWK aan te bieden;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Aangenomen

Voor

PvdD, CU, CDA, VVD, GroenLinks, FvD, 50Plus/PvdO

Tegen

D66, PvdA, PVV, SP

Lees onze andere moties

Motie Omgevingsverordening: Leidraad Weidevogels

Lees verder

Motie Participatie bij energietransitie voor iedereen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer