Motie Parti­ci­patie bij ener­gie­tran­sitie voor iedereen


CU PvdD CDA

5 oktober 2020

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 oktober 2020, ter bespreking van agendapunt 10, Concept-Regionale Energiestrategieën - RES (VD-45),

constaterende dat:

  • er door vele maatschappelijke organisaties in een participatief proces twee concept-RES-sen zijn samengesteld;
  • de rol van de gewone burger daarin veelal nog beperkt is geweest;

voorts constaterende dat:

  • beide concept-RES-sen het doel 50% lokaal eigenaarschap benoemen;
  • deze doelstelling nog niet concreet is uitwerkt;
  • bekende modellen van financiële participatie vaak uitgaan van een investering in een project;
  • niet iedere omwonende in staat is financieel te participeren;

van mening dat:

  • het van belang is dat zo veel mogelijk burgers betrokken worden bij keuzes die van invloed zijn op hun leefomgeving;
  • ook omwonenden die niet kunnen investeren in een project zouden moeten kunnen delen in de opbrengsten;

geven de volgende “wensen en bedenkingen” ten behoeve van de uitwerking van de RES 1.0 in NH-Zuid en NH-Noord mee:

  • werk aan een concretere invulling van de doelstelling 50% lokaal eigenaarschap;
  • versterk de participatie van omwonenden; zowel de participatie in het proces als de mogelijkheden om te delen in de opbrengsten, waarbij opbrengstdeling niet is voorbehouden aan omwonenden die in staat zijn om financieel te investeren,

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen