Motie Omge­vings­ver­or­dening: Onder­scheid in Klein­schalige en Groot­schalige BPL’s in de volgende versie van de Omge­vings­ver­or­dening


5 oktober 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 oktober 2020, ter bespreking van agendapunt 9: Omgevingsverordening NH2020,

constaterende dat:

  • de Omgevingsverordening geen onderscheid maakt in Kleinschalige en Grootschalige Bijzondere Provinciale Landschappen (BPL’s);

overwegende dat:

  • de ruimtelijke structuur van kleinschalige cultuurlandschappen extra gevoelig is voor verstoring door bijvoorbeeld stedelijke ontwikkelingen of het plaatsen van windturbines;
  • kleinschalige cultuurlandschappen vaak een grote bijdrage leveren aan biodiversiteit, landschappelijke verscheidenheid en recreatieve doeleinden;
  • kleinschalige cultuurlandschappen een hoge belevingswaarde vertegenwoordigen voor zowel bewoners als bezoekers;
  • de ruimtelijke structuur van grootschalige cultuurlandschappen minder gevoelig is voor verstoring, en soms zelfs versterkt kan worden door bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen;
  • er gezien de reacties vanuit de diverse ingediende zienswijzen behoefte lijkt aan meer duidelijkheid omtrent de mogelijkheden en onmogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen in de BPL’s;

roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

  • in de volgende versie van de Omgevingsverordening, in 2021, onderscheid te maken in Kleinschalige en Grootschalige BPL’s,

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Omgevingsverordening: Weidevogelleefgebied buiten NNN en BPL wel landschappelijk waardevol

Lees verder

Motie Omgevingsverordening: Extra aandacht voor kwetsbare belangen en doel van Omgevingswet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer