Motie Omge­vings­ver­or­dening: Weide­vo­gel­leef­gebied buiten NNN en BPL wel land­schap­pelijk waardevol


5 oktober 2020


Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 oktober 2020, ter bespreking van agendapunt 9: Omgevingsverordening NH2020,

overwegende dat:

  • in de Omgevingsverordening de niet-weidevogelkerngebieden buiten NNN en BPL vervallen;

van mening dat:

  • deze gebieden wel landschappelijk waardevol zijn;

roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

  • de voormalige weidevogelleefgebieden buiten NNN en BPL toch onder het beschermingsregime BPL te brengen, zonder kenmerk “leefgebied voor weidevogels”,

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, 50Plus/PvdO

Tegen

GroenLinks, VVD, FvD, D66, PvdA, CDA, PVV, CU

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Omgevingsverordneing: NNN en weidevogelkerngebieden fysiek compenseren, niet financieel

Lees verder

Motie Omgevingsverordening: Onderscheid in Kleinschalige en Grootschalige BPL’s in de volgende versie van de Omgevingsverordening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer