Motie Omge­vings­ver­or­d­neing: NNN en weide­vo­gel­kern­ge­bieden fysiek compen­seren, niet finan­cieel


5 oktober 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 oktober 2020, ter bespreking van agendapunt 9: Omgevingsverordening NH2020,

overwegende dat:

  • art. 2.3.2 lid 5 van de Omgevingsregeling de mogelijkheid geeft om schade aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN) financieel te compenseren, in geval dat fysieke compensatie niet mogelijk zou zijn of waarbij het gaat om NNN kleiner dan 0,5 hectare en weidevogelkerngebieden kleiner dan 5 hectare;
  • lid 6 bepaalt dat de financiĆ«le compensatie wordt gebruikt voor de realisatie van het NNN;
  • per saldo het oppervlak NNN en weidevogelkerngebieden hiermee verkleint;
  • dit indruist tegen NNN-aanleg en de gedachte achter het beleid voor weidevogelkerngebieden;

roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

  • NNN en weidevogelkerngebieden niet financieel te compenseren, maar fysiek;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, 50Plus/PvdO

Tegen

VVD, GroenLinks, FvD, D66, PvdA, CDA, PVV, CU, Fractie Baljeu

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Omgevingsverordening: Functiewijziging naar burgerwoningen Noord-Holland Noord landelijk gebied

Lees verder

Motie Omgevingsverordening: Weidevogelleefgebied buiten NNN en BPL wel landschappelijk waardevol

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer