Amen­dement Omge­vings­ver­or­dening: Geen uitbreiding inten­sieve veehou­derij


5 oktober 2020
Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 5 oktober 2020, ter behandeling van de voordracht Omgevingsverordening NH2020,

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit art. 6.29, lid 1:

“Een ruimtelijk plan voorziet niet in de vestiging van intensieve veehouderij of de al dan niet gedeeltelijke omschakeling van bestaande agrarische bedrijven naar intensieve veehouderij.”

te wijzigen in:

“Een ruimtelijk plan voorziet niet in de vestiging of uitbreiding van intensieve veehouderij of de al dan niet gedeeltelijke omschakeling van bestaande agrarische bedrijven naar intensieve veehouderij.”

Toelichting
Art. 6.29 gaat over Intensieve veehouderij.
De Omgevingsvisie slaat duidelijk een weg in naar kringlooplandbouw. Er staat te lezen is dat in de land- en tuinbouw een omslag gaande is naar een adaptieve kringlooplandbouw, die meer rekening houdt met behoud en versterking van biodiversiteit en bodem en waterkwaliteit.

Dit strookt niet met het nog steeds mogelijk maken van uitbreiding van de intensieve veehouderij.

Het druist ook in tegen wat de nationale evenbeelden van veel provinciale (coalitie)partijen hebben uitgesproken: afbouw van de intensieve veehouderij en omschakeling naar natuurinclusieve, kringlooplandbouw waarbij veel minder dieren worden gehouden (o.a. GL, D66, SP, PvdA). Uitbreiding van een intensieve veehouderij past daar niet bij.

We hebben nog steeds te maken met urgentie van een klimaatcrisis en biodiversiteitcrisis. Aangezien onderzoek na onderzoek (o.a. Oxford Universiteit, New York University, Harvard)[1] laat zien dat we een van de grootste winsten kunnen boeken op het gebied van klimaat en biodiversiteitsdoelen door in te zetten op minder (intensieve) veehouderij, is het volstrekt onverantwoord om nog langer te wachten om op zijn minst in de Omgevingsverordening te waarborgen dat er geen ruimte wordt gegeven aan de uitbreiding van de intensieve veehouderij.

[1] https://www.nature.com/article...; https://www.ox.ac.uk/news/2018...; https://www.nu.nl/klimaat/6077...; https://www.scientias.nl/deze-...Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, 50Plus/PvdO

Tegen

GroenLinks, VVD, FvD, D66, PvdA, CDA, PVV, CU