Amen­dement Omge­vings­ver­or­dening: Wijzi­gingen werkings­ge­bieden gehoord de commissie


PvdD, CU, CDA

5 oktober 2020

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 5 oktober 2020, ter behandeling van de voordracht Omgevingsverordening NH2020,

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit de tekst in art. 13.7 Wijziging werkingsgebied door GS:

“Gedeputeerde Staten kunnen de begrenzing van een werkingsgebied wijzigen, tenzij in deze verordening of bij of krachtens de wet waarop de betreffende regel is gebaseerd anders is bepaald.”

te wijzigen in:

“Gedeputeerde Staten kunnen – gehoord de desbetreffende commissie van Provinciale Staten, in alle gevallen waar het gaat om wijzigingen die groots en meeslepend of klein en ingrijpend zijn - de begrenzing van een werkingsgebied wijzigen, tenzij in deze verordening of bij of krachtens de wet waarop de betreffende regel is gebaseerd anders is bepaald.”


Toelichting

GS krijgt in art. 13.7 de bevoegdheid om de begrenzing van werkingsgebieden te wijzigen, zonder de commissie te horen. Dit is een wijziging t.o.v. de PRV en een verruiming van de bevoegdheid van GS.

In de PRV staat, bijv. bij art. 19, lid 8 (NNN): “Gedeputeerde staten kunnen, gehoord de desbetreffende commissie van provinciale staten, de begrenzing van het natuurnetwerk Nederland en de natuurverbindingen, als aangegeven op kaart 4 en de digitale verbeelding ervan, wijzigen (..)”.

In het overeenkomstige art. 6.38, lid 6 Omgevingsverordening ontbreekt de zinsnede ‘gehoord de desbetreffende commissie van provinciale staten’.

Het is logisch om aanpassingen met impact eerst langs PS te laten gaan. Het zou wellicht minder snel kunnen gaan, maar snel genoeg en een goede democratie vergt zorgvuldigheid.

Snelheid kan niet het argument zijn om zoveel macht aan GS te geven.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, CDA, FvD, PVV, SP, 50Plus/PvdO, Fractie Baljeu

Tegen

GroenLinks, VVD, D66, PvdA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Omgevingsverordening: Definitie duurzame ontwikkeling opnemen

Lees verder

Amendement Omgevingsverordening: Schrappen wijzigingsbevoegdheid GS bijlagen verordening te wijzigen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer