Amen­dement Omge­vings­ver­or­dening: Definitie duurzame ontwik­keling opnemen


PvdD, CU

5 oktober 2020

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 5 oktober 2020, ter behandeling van de voordracht Omgevingsverordening NH2020,

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit:

In de tekst van Bijlage 1 bij de omgevingsverordening aangaande begripsbepalingen, het volgende begrip en definitie toe te voegen:

“Duurzame ontwikkeling: ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden voor toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.”

Toelichting
Bijlage 1 bij deze verordening bevat begripsbepalingen voor de toepassing van deze Omgevingsverordening en de daarop berustende bepalingen. Hoewel ‘duurzame ontwikkeling’ in de Omgevingsverordening wordt genoemd, wordt het nergens gedefinieerd. Het is van belang om als overheid zo duidelijk mogelijk te zijn.

De Omgevingswet bevat wél een begripsbepaling van duurzame ontwikkeling. Aangezien het met deze Omgevingsverordening volgens de provincie de bedoeling is om zoveel mogelijk aan te sluiten op het toekomstig wettelijke kader, neemt dit amendement de definitie van duurzame ontwikkeling over zoals verwoord in de Omgevingswet en in de Memorie van Toelichting bij de Omgevingswet. Deze definitie komt van de commissie Brundtland, een wereldwijd aanvaarde definitie. Duurzame ontwikkeling is volgens de Memorie van Toelichtinghet kerndoel en dus ook een verbindend element in de Omgevingswet”, dus is het extra belangrijk om het nu ok in de Omgevingsverordening te definiëren.

In de Memorie van Toelichting wordt ook verder de noodzaak van de transitie naar een duurzame samenleving toegelicht en de rol die de Omgevingswet daarbij speelt; “De cultuur van «groei dankzij uitputting» brengt cumulatieve of sluimerende gevolgen met zich mee, ook al zijn de lokale gevolgen soms acceptabel. Nationaal en internationaal groeit het besef dat deze cultuur moet transformeren naar een cultuur van groei waarbij niet méér waarde wordt onttrokken dan er wordt gecreëerd.” https://zoek.officielebekendma...



Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, GroenLinks, D66, PvdA, CDA, SP, CU, 50Plus/PvdO

Tegen

FvD, PVV, Fractie Baljeu