Amen­dement Omge­vings­ver­or­dening: Borging zorg­vul­digheid en onaf­han­ke­lijkheid bij afwe­gingen rondom groot openbaar belang


5 oktober 2020

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 5 oktober 2020, ter behandeling van de voordracht Omgevingsverordening NH2020,

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit:

de toelichting van het begrip ‘groot openbaar belang in bijlage 10 (Algemene toelichting omgevingsverordening NH2020):

“Als omwille van een groot openbaar belang wordt afgeweken van de regels uit deze verordening, dan dient dit groot openbaar belang, alsook de mate van inbreuk op het door de betreffende regels beschermde provinciale belang, zorgvuldig te worden gemotiveerd onder verwijzing naar bovengenoemde beleidsdoelen en (zo nodig) een deugdelijk onderzoek.

te vervangen door:

“Als omwille van een groot openbaar belang wordt afgeweken van de regels uit deze verordening, dan dient dit groot openbaar belang, alsook de mate van inbreuk op het door de betreffende regels beschermde provinciale belang, zorgvuldig te worden gemotiveerd onder verwijzing naar bovengenoemde beleidsdoelen en een deugdelijk, actueel wetenschappelijk onderzoek, door een met belanghebbenden overeengekomen instantie.”

Toelichting
Om goed te waarborgen dat bij het bepalen van groot openbaar belang kwetsbare waarden zoals natuur, milieu en gezondheid worden beschermd en de afwegingen dus zo objectief mogelijk worden gemaakt, is het belangrijk dat we als provincie duidelijk maken dat:

a) er sprake moet zijn naar verwijzing naar deugdelijk en volledig onafhankelijk (zo actueel mogelijk) wetenschappelijk onderzoek;
b) dat de actor die het onafhankelijke wetenschappelijke onderzoek uitvoert de goedkeuring heeft van de belanghebbenden;

Tot nu toe is gebleken dat er gevaar bestaat dat economische activiteiten het te vaak winnen van de bescherming van kwetsbare waarden van natuur en milieu. Dat komt o.a. doordat de initiatiefnemer die wil afwijken van de regels die natuur en milieu beschermen een bureau niet alleen betaalt, maar ook bepaalt.
Zie onderzoek van Follow the Money: https://www.ftm.nl/artikelen/i...

Kwetsbare belangen verdienen sterkere bescherming, die door de uitleg van het proces rond groot openbaar belang nog onvoldoende wordt geboden. Die bescherming kan worden geboden door onafhankelijk onderzoek beter te waarborgen.

Een verwijzing naar slechts een ‘zo nodig deugdelijk onderzoek’ is onvoldoende.
Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, 50Plus/PvdO

Tegen

GroenLinks, VVD, FvD, D66, PvdA, CDA, PVV, CU, Fractie Baljeu