Amen­dement Omge­vings­ver­or­dening: Func­tie­wij­ziging naar burger­wo­ningen MRA landelijk gebied


5 oktober 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 5 oktober 2020, ter behandeling van de voordracht Omgevingsverordening NH2020,

besluiten in bovengenoemd ontwerpbesluit in art. 6.7a, lid 2:

de tekst:

“ In afwijking van het eerste lid kan een ruimtelijk plan voorzien in functiewijziging van een stedelijke functie of van een agrarisch bouwperceel naar wonen in de vorm van maximaal twee burgerwoningen, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:”

te wijzigen in:

“ In afwijking van het eerste lid kan een ruimtelijk plan voorzien in functiewijziging van een stedelijke functie of van een agrarisch bouwperceel naar wonen in de vorm van burgerwoningen bestaande uit maximaal twee bouwlagen met daarop een kap, mits het bebouwde oppervlak niet buitenproportioneel toeneemt, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:”

en te veranderen bij lid 2d:

van: “een tweede burgerwoning is”
naar: “extra burgerwoningen zijn”

Toelichting

Het moet ook mogelijk zijn om meerdere appartementen te realiseren in plaats van louter twee grote vrijstaande woningen, mits het bebouwde oppervlak niet buitenproportioneel toeneemt. Met dit voorstel kunnen er meerdere wooneenheden worden gerealiseerd, zonder dat er enorme wooncomplexen ontstaan die het landelijke karakter ondermijnen, bijvoorbeeld in de vorm van mantelzorgwoningen.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Omgevingsverordneing: Obstakelverlichting Windturbines

Lees verder

Amendement Omgevingsverordening: Functiewijziging naar burgerwoningen Noord-Holland Noord landelijk gebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer