Amen­dement Omge­vings­ver­or­d­neing: Obsta­kel­ver­lichting Wind­tur­bines


CU, PvdD

5 oktober 2020

Betreft agendapunt 9 (VD-44): Omgevingsverordening NH 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 22 oktober 2020, ter behandeling van voordracht VD-44, inzake ontwerpbesluit Omgevingsverordening NH 2020

besluiten in bovengenoemd ontwerpbesluit het besluit als volgt aan te vullen:

met dien verstande dat aan lid 2 van Artikel 6.22 op bladzijde 43 van het Eindconcept Omgevingsverordening NH2020 een nieuw criterium wordt toegevoegd:

g. de obstakelverlichting wordt beperkt tot de meest minimale variant die het vigerend "Informatieblad aanduiding van windturbines en windparken op het Nederlandse vasteland" voorschrijft;

en het oude criterium g in lid 2 wordt hernummerd tot h.

Toelichting

De obstakellichten van windturbines kleuren in de nachtelijke uren het landschap steeds meer en vormt in toenemende mate een bron van overlast én ergernis. Tegelijkertijd mag de veiligheid van het vliegverkeer vanzelfsprekend niet ter discussie staan. Het ICAO, het International Civil Aviation Organization, het agentschap van de Verenigde Naties wat onder meer belast is met de veiligheid van het burger luchtvaartverkeer, stelt eisen aan deze obstakellichten. Ook het ICAO heeft inmiddels een minimale variant van obstakellichten gedefinieerd, waarmee zowel de overlast beperkt wordt als de veiligheid wordt gegarandeerd.

Provinciale Staten is bevoegd om ter aanvulling op de eisen, die in het “Informatieblad aanduiding van windturbines en windparken op het Nederlandse vasteland” zoals bekendgemaakt is in de Staatscourant nr. 31428 van 2020, eigen aanvullende bepalingen op te nemen en kan derhalve bepalen dat de obstakellichten tot de minimale variant van obstakellichten beperkt dienen te worden.


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, VVD, FvD, D66, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, 50Plus/PvdO, Fractie Baljeu NH

Tegen

PVV