Amen­dement Omge­vings­ver­or­dening: Popu­la­tie­dy­namiek art. 6.83


5 oktober 2020

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 5 oktober 2020, ter behandeling van de voordracht Omgevingsverordening NH2020,

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit:

de tekst in art. 6.83 onder b de tekst:

“kwantitatieve gegevens over de populatie van de diersoorten ten aanzien waarvan sprake is van schadebestrijding door grondgebruikers met inbegrip van gegevens over de aanwezigheid van de populaties in het betrokken gebied;”

te wijzigen in:

“kwantitatieve gegevens over de populatie van de diersoorten ten aanzien waarvan sprake is van schadebestrijding door grondgebruikers met inbegrip van gegevens over de aanwezigheid van de populaties in het betrokken gebied, gedurende het jaar;”

Toelichting
Dit amendement strekt ertoe ‘gedurende het jaar’ weer toe te voegen aan de eisen aan een Faunabeheerplan waar het gaat om bestrijding van schade. Deze eis is komen te vervallen tussen Ontwerp en Concept versie van de Omgevingsverordening.

Bron is Verordening faunabeheer Noord-Holland (2016) art. 3.4.3b.
Populaties dieren kunnen wisselen gedurende het jaar. Beleid op populaties kan daarom niet gebaseerd zijn op momentopnames, maar is inzicht van de dynamiek gedurende het jaar noodzakelijk.Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Omgevingsverordening: Populatiedynamiek art. 6.82

Lees verder

Amendement Omgevingsverordening: Geen windmolens in NNN

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer