Amen­dement Omge­vings­ver­or­dening: Orga­ni­seren WBE platform met belang­heb­benden


5 oktober 2020

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 5 oktober 2020, ter behandeling van de voordracht Omgevingsverordening NH2020,

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit:

de tekst in art. 2.16:

“Een wildbeheereenheid kan een platform organiseren waarin de relevante in haar werkgebied gelegen terreinbeherende organisaties en grondgebruikers samenkomen om af te stemmen hoe uitvoering van het faunabeheerplan plaatsvindt.”

te wijzigen in:

“Een wildbeheereenheid organiseert een platform met belanghebbenden om af te stemmen hoe uitvoering van het faunabeheerplan plaatsvindt.”

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe om de zinsnede “kan een platform organiseren” met TBO’s en grondgebruikers te verduidelijken en verbreden naar: “organiseert een platform met belanghebbenden”.

Het betreffende artikel is veranderd tussen Ontwerp en Concept.
Wildbeheereenheid afstemming is belangrijk. De eis van minimaal 2x per jaar een samenkomen uit oorspronkelijke tekst lijkt overdreven. Een platform voor afstemming met belanghebbenden lijkt beter aan te sluiten bij de huidige tijd.Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie RES: Vogelvriendelijkere windmolens

Lees verder

Amendement Omgevingsverordening: Doelmatig verjagen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer