Begro­tings­be­han­deling: groen boeren heeft de toekomst


14 november 2022

De Noord-Hollandse Statenfractie maakt elk jaar tijdens de Algemene Beschouwingen een ludiek statement, om extra aandacht te vragen voor een bepaald onderwerp. Dit jaar zette de partij in op ‘groen boeren’, als uitweg voor de stikstof-, biodiversiteit-, water- en klimaatcrisis.

Fractievoorzitter Fabian Zoon (Partij voor de Dieren): “Ik draag vandaag kaplaarzen. Die laarzen symboliseren dat ons voedselsysteem een belangrijke sleutel is voor een gezonde toekomst. Ze symboliseren dat we moeten stoppen met schijnoplossingen. Ze symboliseren dat we iets moeten gaan dóen!”

Allerlei biologische boeren zijn al aan het werk voor Noord-Holland. Bregje Hamelynck, van de Federatie van Agro-ecologische Boeren, presenteerde maandag bij het Provinciehuis het GroenBoerenPlan aan Statenleden en verantwoordelijke gedeputeerde Ilse Zaal (Landbouw). Dat deed ze namens een netwerk van groene boeren. Eerder werd dit plan ook aan de Tweede Kamer en minister voor Natuur en Stikstof gepresenteerd. In dat plan pleiten ondernemers voor een omslag in ons landbouw- en voedselsysteem: naar korte ketens en met de nadruk op plantaardig voedsel.

Deze innovatieve koplopers functioneren in een systeem dat vooral de traditionele landbouw in de benen houdt, terwijl die de planeet uitput en vervuilt. Overheden moeten juist deze koplopers ondersteunen, bepleit de Partij voor de Dieren in de provincie. Bijvoorbeeld door het bij elkaar brengen van kennis en ervaring, en het ondersteunen van vernieuwende verdienmodellen voor een toekomstbestendige voedselvoorziening.

Een flink aantal moties van de Partij voor de Dieren werd op de dag van de begrotingsbehandeling aangenomen:

Motie Versnelling biologische landbouw: de provincie moet nog voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2023 een concreet plan aan Provinciale Staten presenteren over hoe zij gaat bijdragen aan de EU-doelstelling van minimaal 25 procent biologische landbouw in 2030. Biologische boeren laten al jaren zien hoe we gezond voedsel kunnen telen, en tegelijkertijd onze natuur, water en bodem kunnen beschermen. Toch worden deze voorbeeldboeren vaak vergeten door de overheid. Mede hierdoor blijft het percentage biologisch areaal in Noord-Holland jarenlang hangen op zo’n 1 tot 5% en een concreet plan om biologische landbouw te versnellen ontbreekt. Met het PvdD voorstel komt daar verandering in.

Motie Duurzaam doorhappen: plantaardig wordt het nieuwe normaal in de catering van de provincie. Tijdens door de provincie georganiseerde bijeenkomsten is het eten plantaardig, tenzij je van tevoren doorgeeft dat je vlees of zuivel wilt eten. Door de norm in de provinciale catering om te draaien van dierlijke producten, naar plantaardige producten, communiceert de provincie dat ze duurzaamheid, dierenwelzijn en gezondheid serieus neemt.

Motie Structurele financiering wildopvang: provincie Noord-Holland neemt het voortouw in het organiseren van structurele financiering van de dertien Noord-Hollandse opvangcentra voor wilde dieren in nood. Veel opvangcentra kunnen moeilijk het hoofd boven water houden, omdat ze veel dieren moeten helpen, maar geen steun krijgen van de overheid. De provincie gaat proberen om samen met gemeenten en sector tot de beste oplossing te komen.

De motie ‘Toegezegd geld aan opvangcentra wilde dieren’ heeft de partij ingetrokken. De gedeputeerde zegde toe de 100.000 euro die nog op de plank ligt voor de wildopvang te besteden aan professionalisering van de wildopvang. Zij komt daartoe met een voorstel naar PS.

Motie Maak opbrengsten van natuur- en klimaatbeleid zichtbaar: nu worden vooral de kosten van klimaat- en natuurbeleid helder in kaart gebracht, waardoor mensen een vertekend beeld hebben. Door ook de opbrengsten beter te belichten hoopt de partij meer bewustzijn te genereren over de aanleidingen en de noodzaak van het beleid. “Het is belangrijk om te laten zien waarvoor we het doen. Als iedereen zoals een Noord-Hollander zou leven, zouden we bijna vier aardes nodig hebben om ons te voorzien. We leven in een klimaat- en biodiversiteitscrisis, de provincie moet alles op alles zetten om dit te bestrijden.

Motie Klimaatbegroting: de motie vraag de provincie te onderzoeken op welke wijze ecologische en klimaatdoelen structureel kunnen worden geborgd in een Klimaatbegroting. Een dergelijke begroting draagt bij aan bewustwording en kan het provinciebestuur helpen bij het beoordelen of middelen doelmatig en doeltreffend worden ingezet, en draagt daarmee ook bij aan tijdig behalen van de klimaatdoelstellingen. Met het huidige beleid realiseert de provincie slechts 26 procent afname van broeikasgassen in 2030, terwijl we dan idealiter klimaatneutraal zouden moeten zijn.

Moties die het niet haalden waren onder andere principiële moties over Schiphol, Tata Steel en de klimaatmotie ‘1,5 graad als maat voor beleid’.

De motie Schiphol vroeg PS zich uit te spreken voor een forse krimp van de luchthaven, naar maximaal 300.000 vluchten in 2024. Dit was voor velen nog veel te vergaand. Alleen CU, SP en GL steunden het voorstel van de PvdD.

De motie Tata Steel vroeg de provincie uiterlijk begin 2023 te besluiten de vergunning van de kankerverwekkende Kooksgasfabriek2 in te trekken. Tata Steel is een van de grootste bronnen is van uitstoot van CO2, stikstof en giftige Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Het verouderde (50 jaar) en lekkende onderdeel Kooksgasfabriek 2 (KGF2) levert daar een belangrijke bijdrage aan.

Lees hier de volledige bijdrage van de Partij voor de Dieren, met daarin alle door de partij ingediende moties en de stemmingsuitslagen.