Motie Toekomst van Noord-Hollandse wildop­vang­centra borgen


PvdD, GL

14 november 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 14 november 2022, ter behandeling van de Begroting 2023;

constaterende dat:

 • mede door provinciaal beleid in de vorm van o.a. ruimtelijke ordening en infrastructurele projecten, het leefgebied van wilde dieren steeds beperkter wordt en wilde dieren daarom steeds vaker in nood komen;
 • wildopvangcentra belangrijke maatschappelijke diensten voor Noord-Holland leveren door het bieden van hulp aan wilde dieren in nood, door het geven van natuureducatie en het bieden van een plek aan jongeren en mensen met een rugzakje;
 • deze opvangcentra al jaren moeten vechten om te overleven, omdat voor hun structurele financiering wettelijk gezien niets geregeld is, terwijl ze wel plichten hebben en belangrijke maatschappelijke diensten leveren;
 • provincie Noord-Holland erkent dat de wildopvangcentra belangrijke maatschappelijke diensten leveren voor de provincie;

overwegende dat:

 • de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) adviseert om samen met de sector en andere overheden in te zetten op de zorg voor continuïteit en afspraken over structurele financiering van wildopvangcentra;[1]
 • de RDA adviseert om met de wildopvangcentra samen te werken aan de concrete invulling en vormgeving van de ondersteuningsstructuur, aangezien de sector goede ideeën hierover heeft (bijvoorbeeld instandhoudingsbijdrage, professionaliseringsbijdrage, kosten per dier, fonds);
 • de RDA daarbij een belangrijke rol ziet voor de provincie;[2]
 • de opvang van wilde dieren gemeentegrenzen overschrijdt en de provincie juist gezien haar verbindende bovenregionale functie en haar verantwoordelijkheid m.b.t. natuur, een logische rol heeft om de gesprekken met o.a. gemeenten en de sector te organiseren. De provincie kan daarbij aansluiten bij de betrokkenheid die een aantal gemeenten nu al tonen bij wildopvang;
 • alle wildopvangcentra in Noord-Holland, Stichting Wildopvang.nl en Stichting Dierenlot de provincie hebben opgeroepen om deze taak op zich te nemen;[3]


gehoord de discussie,

verzoeken GS:

 • overleggen met o.a. gemeenten en de wildopvangsector te organiseren, met het doel om een mogelijk model voor structurele financiering te verkennen, waarmee een provincie-dekkend netwerk van wildopvangcentra gewaarborgd kan worden. Daarbij ook te inventariseren hoeveel geld nodig is;
 • dit af ronden voor 15 maart 2023;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ines Kostic, Partij voor de Dieren

Ruchama Bwefar, GroenLinks


[1] https://www.rda.nl/binaries/raad-voor-dierenaangelegenheden/documenten/publicaties/2022/07/11/zienswijze-wildopvang/RDA.2022.073+RDA+zienswijze+Dilemma%27s+in+de+wildopvang.pdf

[2] “Gezien de regionale functie van wildopvangcentra en de verantwoordelijkheid voor natuurbeheer bij de provincies, inclusief het verlenen van ontheffingen, dient op dat niveau ook structurele ondersteuning/financiering te worden gegeven.” https://www.rda.nl/binaries/raad-voor-dierenaangelegenheden/documenten/publicaties/2022/07/11/zienswijze-wildopvang/RDA.2022.073+RDA+zienswijze+Dilemma%27s+in+de+wildopvang.pdf

[3] https://noordholland.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/370ce09a-402e-4a89-bec5-76820d4dab18?documentId=cc72c4aa-d361-403b-8919-1e795b2e4d70&agendaItemId=91ec521f-48f0-4e29-b113-3bf7d1aade11


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, PvdA, GroenLinks, JA21, CDA, PVV, SP, CU, 50Plus/PvdO

Tegen

VVD, FvD