Motie Hernieuwde aandacht voor (meer) biolo­gische landbouw


PvdD, PvdA, DENK, D66

14 november 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 14 november 2022, ter behandeling van de Begroting 2023;

constaterende dat:

 • er in de Voedselvisie van de provincie wordt ingezet op natuurinclusieve landbouw in 2030 door verdere reductie van bestrijdingsmiddelen, verbetering van waterkwaliteit en bodemvruchtbaarheid en vergroting van biodiversiteit;
 • de Voedselvisie nog onvoldoende duidelijk lijkt over hoe we het areaal biologische landbouw kunnen verhogen;
 • de Voedselvisie niet over sierteelt/bollenteelt gaat;
 • de Europese Unie onder de Green Deal het doel heeft gesteld om de consumptie van biologische producten te stimuleren, en uiterlijk in 2030 ten minste 25 % van de landbouwgrond te gebruiken voor biologische landbouw;
 • Noord-Holland en Nederland op dit punt nog wel een achterstand in te halen heeft bij veel andere Europese landen;
 • de concurrentiepositie van biologische agrarische ondernemers nog altijd achterloopt op de reguliere agrarische ondernemers;

overwegende dat:

 • het percentage areaal biologische landbouw jarenlang ongeveer gelijk is gebleven. Door de bank genomen in Noord Holland nog maar zo’n 1 tot 5%;
 • dit terwijl we met een omslag naar biologisch grote vooruitgang kunnen boeken op het gebied van water- en bodemkwaliteit en gezondheid van mensen en dieren;
 • om hier verbetering in te brengen een plan nodig is, dat niet alleen gaat over voedselbeleid, maar ook over sier- en bollenteelt;

gehoord de discussie,

verzoekt het college van GS:

 • de noodzaak van meer biologische agrarische activiteit - en met de Voedselvisie ‘onder de arm’ - nogmaals onder de aandacht te brengen van de sector, de organisaties die de sector vertegenwoordigen en de rest van de keten;
 • acties te ondernemen (door GS te beoordelen in hoeverre daar nu capaciteit voor is die een bredere inzet op biologisch verbouwen / telen stimuleert en/of die een bredere vraag (van consumenten) naar biologische producten genereren;
 • een brief te sturen aan PS over de vraag hoe de provincie kan bijdragen aan de Europese doelstelling tot verhoging van het biologisch areaal;
 • deze brief voor de zomer 2023 aan PS te doen toekomen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Fabian Zoon, Partij voor de Dieren

Aukelien Jellema, PvdA

Süleyman Koyuncu, DENK


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GroenLinks, D66, PvdA, PVV, SP, CU

Tegen

VVD, JA21, CDA, FvD, PVV, 50Plus/PvdO