Maak opbrengsten klimaat­beleid zichtbaar


PvdD, SP, D66, PvdA, GL, DENK

14 november 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 14 november 2022, ter behandeling van de Begroting 2023;

constaterende dat:

 • Provinciale Staten van Noord-Holland uitgesproken hebben meer aandacht te willen voor de klimaat- en biodiversiteitscrisis;
 • als iedereen zoals een Noord-Hollander zou leven, we bijna 4 aardes nodig zouden hebben om in onze behoefte te voorzien;
 • we daarmee dus in het rood staan en meer aan de aarde onttrekken dan dat ze terug kan geven;
 • Noord-Holland niet op koers is om eigen klimaat- en natuurdoelen te halen; [1]
 • uit verschillende onderzoeken blijkt dat ecologisch en klimaatbeleid uiteindelijk ook financieel veel meer oplevert dan het kost;[2]

overwegende dat:

 • er nu alleen de kosten van ecologisch- en klimaatbeleid inzichtelijk worden gemaakt in o.a. de provinciale begroting;
 • de baten van dat beleid nu onzichtbaar blijven, wat een vertekend beeld geeft;
 • het in kaart brengen van de opbrengsten het draagvlak voor beleid zou vergroten;
 • het in kaart brengen van de baten van klimaat- en natuurbeleid nieuw is, maar o.a. RIVM met het Natuurlijk Kapitaal Model, CE Delft en Wageningen Universiteit daarvoor ideeën en tools hebben uitgewerkt;[3]
 • ook de Noord-Hollandse CO2-impactanalyse en het Drawdownmodel van Utrecht deze baten nog niet in kaart brengen;


gehoord de discussie,

verzoeken GS:

 • de baten van ons ecologisch- en klimaatbeleid meer in beeld te brengen, en daarvoor in gesprek te gaan met experts op dit gebied;
 • over deze mogelijkheden bij voorkeur voor 15 maart 2023 aan PS te rapporteren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Fabian Zoon, Partij voor de Dieren

Remine Alberts, SP

Emre Kanik, D66

Süleyman Koyuncu, DENK

Annette de Vries, PvdA

Anouk Gielen, GroenLinks


[1] https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2022/September_2022/Uitstoot_CO2_in_Noord_Holland_naar_verwachting_26_lager_in_2030/CO2_impactanalyse_Noord_Holland.pdf

[2] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/klimaatakkoord-levert-financieel-veel-meer-op-dan-het-kost~b4f2dbad/

[3] https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24566


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PvdA, VVD, GroenLinks, D66, SP, CU, 50Plus/PvdO

Tegen

CDA, JA21, PVV, FvD

Lees onze andere moties

Klimaatbegroting

Lees verder

Motie Hernieuwde aandacht voor (meer) biologische landbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer