Maak opbrengsten klimaat­beleid zichtbaar


PvdD, SP, D66, PvdA, GL, DENK

14 november 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 14 november 2022, ter behandeling van de Begroting 2023;

constaterende dat:

 • Provinciale Staten van Noord-Holland uitgesproken hebben meer aandacht te willen voor de klimaat- en biodiversiteitscrisis;
 • als iedereen zoals een Noord-Hollander zou leven, we bijna 4 aardes nodig zouden hebben om in onze behoefte te voorzien;
 • we daarmee dus in het rood staan en meer aan de aarde onttrekken dan dat ze terug kan geven;
 • Noord-Holland niet op koers is om eigen klimaat- en natuurdoelen te halen; [1]
 • uit verschillende onderzoeken blijkt dat ecologisch en klimaatbeleid uiteindelijk ook financieel veel meer oplevert dan het kost;[2]

overwegende dat:

 • er nu alleen de kosten van ecologisch- en klimaatbeleid inzichtelijk worden gemaakt in o.a. de provinciale begroting;
 • de baten van dat beleid nu onzichtbaar blijven, wat een vertekend beeld geeft;
 • het in kaart brengen van de opbrengsten het draagvlak voor beleid zou vergroten;
 • het in kaart brengen van de baten van klimaat- en natuurbeleid nieuw is, maar o.a. RIVM met het Natuurlijk Kapitaal Model, CE Delft en Wageningen Universiteit daarvoor ideeën en tools hebben uitgewerkt;[3]
 • ook de Noord-Hollandse CO2-impactanalyse en het Drawdownmodel van Utrecht deze baten nog niet in kaart brengen;


gehoord de discussie,

verzoeken GS:

 • de baten van ons ecologisch- en klimaatbeleid meer in beeld te brengen, en daarvoor in gesprek te gaan met experts op dit gebied;
 • over deze mogelijkheden bij voorkeur voor 15 maart 2023 aan PS te rapporteren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Fabian Zoon, Partij voor de Dieren

Remine Alberts, SP

Emre Kanik, D66

Süleyman Koyuncu, DENK

Annette de Vries, PvdA

Anouk Gielen, GroenLinks


[1] https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2022/September_2022/Uitstoot_CO2_in_Noord_Holland_naar_verwachting_26_lager_in_2030/CO2_impactanalyse_Noord_Holland.pdf

[2] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/klimaatakkoord-levert-financieel-veel-meer-op-dan-het-kost~b4f2dbad/

[3] https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24566


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PvdA, VVD, GroenLinks, D66, SP, CU, 50Plus/PvdO, DENK

Tegen

CDA, JA21, PVV, FvD, Fractie Baljeu, N-NH