Klimaat­be­groting


PvdD, SP, GL, D66, PvdA

14 november 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 14 november 2022, ter behandeling van de Begroting 2023;

constaterende dat:

 • Provinciale Staten van Noord-Holland uitgesproken hebben meer aandacht te willen voor de klimaat- en biodiversiteitscrisis;
 • Internationale wetenschappers van de Verenigde Naties laten zien dat we een opwarming van meer dan 1,5°C moeten zien te voorkomen, om grote rampen en onherstelbare schade aan ecosystemen te voorkomen;
 • er volgens de huidige koers rekening gehouden moet worden met 2,8 graden opwarming[1], wat desastreuze gevolgen (overstromingen, watertekorten, droogte, bosbranden, voedselproblemen, etc.) zal hebben;
 • Noord-Holland ook niet op koers is om de eigen klimaatdoelen te halen, waarbij de verwachting is dat de uitstoot van broeikasgassen in de provincie met slechts 26% zal afnemen in 2030, terwijl we dan idealiter klimaatneutraal zouden moeten zijn;[2]

overwegende dat:

 • de provincie stappen zet om de vorderingen op het gebied van ecologische en klimaatdoelen te monitoren;
 • de provincie nog onvoldoende voorziet in het meer structureel kunnen borgen van klimaatdoelen in een planning & control (P&C) cyclus;
 • ook de Noord-Hollandse CO2-impactanalyse en het Drawdownmodel van Utrecht hier nog niet in voorziet;
 • een aantal overheden, zoals gemeente Breda en provincie Utrecht, daarmee al aan het experimenteren zijn, bijvoorbeeld via een Klimaatbegroting;[3]
 • grotere bedrijven vanaf volgend jaar in hun jaarverslag moeten rapporteren over duurzaamheidsprestaties;[4]
 • een Klimaatbegroting bijdraagt bij bewustwording en het provinciebestuur kan helpen bij het beoordelen of middelen in verschillende portefeuilles doelmatig en doeltreffend worden ingezet, en daarmee bijdraagt aan tijdig behalen van de klimaatdoelstellingen;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

 • te onderzoeken op welke wijze we onze ecologische en klimaatdoelen structureel kunnen borgen in de P&C cyclus via een Klimaatbegroting, en om daarvoor lessen te trekken van de inzet van andere overheden;
 • over de resultaten bij voorkeur voor 15 maart 2023 aan PS te rapporteren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Fabian Zoon, Partij voor de Dieren

Remine Alberts, SP

Anouk Gielen, GroenLinks

Emre Kanik, D66

Annette de Vries, PvdA


[1] https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/cop27-richting-2-5-c-opwarming-deze-eeuw

[2] https://www.noord-holland.nl

[3] https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl; https://www.hetgeldvanbreda.nl

[4] https://www.rtlnieuws.nl/economie/bedrijven/artikel/5281667/bedrijven-rapportage-duurzaam-nieuwe-regels-eu-kpmg


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, GroenLinks, VVD, PvdA, CDA, CU, SP

Tegen

JA21, FvD, PVV, 50Plus/PvdO

Lees onze andere moties

Motie Opcenten voor Openbaar vervoer en onderhoud

Lees verder

Maak opbrengsten klimaatbeleid zichtbaar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer