1,5°C minimaal als maat


PvdD, SP, CU, DENK

14 november 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 14 november 2022, ter behandeling van de Begroting 2023;

constaterende dat:

  • het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties stelt dat we een opwarming van meer dan 1,5°C moeten zien te voorkomen, om grote rampen (droogtes, extreem weer, overstromingen, etc.) en onherstelbare schade aan ecosystemen te voorkomen[1];
  • met het huidige klimaatbeleid de kans groot is dat we deze eeuw uitkomen op 2,8 graden opwarming, wat desastreuze gevolgen (overstromingen, watersnoden, voedselproblemen, etc.) zal hebben[2];
  • steeds meer burgers, ambtenaren en wetenschappers de straat op gaan en naar de rechter stappen om meer actie van overheden te eisen;

overwegende dat:

  • het PBL in zijn recent uitgebrachte jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning (KEV) constateert dat ook als het kabinet al zijn plannen weet uit te voeren, de kans klein is dat het landelijk lukt de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent te verminderen in 2030[3];
  • de verwachte reductie van broeikasgassen in de provincie Noord-Holland in 2030 t.o.v. 1990 slechts 26 procent is[4];
  • het PBL stelt dat alleen met extra nieuwe maatregelen in o.a. de sectoren Industrie, Landbouw en Gebouwde omgeving, het Europese doel van 55 procent minder broeikasgasuitstoot in 2030 nog haalbaar is;
  • elke tiende graad minder opwarming de ernst van klimaatverandering en het risico op gevaarlijke kantelpunten vermindert;[5]
  • de provincie momenteel geen reductiedoelen per transitiepad heeft en bureau Berenschot in het rapport ‘CO2-impactanalyse Noord-Holland’ de provincie adviseert om eigen concrete ambitie en doelstelling te definiëren;

gehoord de discussie,

roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

  • om er bij het Rijk op aan te dringen om het beleid erop te richten om onder de 1,5°C opwarming te blijven;
  • om in lijn met het advies van bureau Berenschot eigen doelstellingen (per sector) te definiëren en vast te stellen, zodat we onder de 1,5°C opwarming blijven;

en gaan over tot de orde van de dag.


Fabian Zoon, Partij voor de Dieren

Michel Klein, ChristenUnie

Remine Alberts, SP

Süleyman Koyuncu, DENK


[1]https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/klimaatdoel-parijs-wordt-vrijwel-zeker-niet-gehaald-is-de-pijnlijke-boodschap-van-het-ipcc~b35f2035/

[2] https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/cop27-richting-2-5-c-opwarming-deze-eeuw; https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2022

[3] https://www.nrc.nl/nieuws/2022/11/01/de-aangescherpte-klimaatplannen-van-het-kabinet-zijn-toch-niet-toereikend-2-a4146901

[4] Eindrapport CO2-impactanalyse Noord-Holland, RWK 27 oktober

[5] https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-kantelpunten-van-het-klimaat-de-rampen-die-onomkeerbare-gevolgen-kunnen-hebben-bij-verdere-opwarming~b31a868d; https://www.duurzaamnieuws.nl/klimaat-begonnen-met-kantelen-vijf-dramatische-kantelpunten-al-gepasseerd/


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, CU, DENK

Tegen

GroenLinks, VVD, D66, PvdA, JA21, CDA, FvD, PVV, 50Plus/PvdO, Fractie Baljeu, N-NH

Lees onze andere moties

Forse krimp Schiphol

Lees verder

Motie Opcenten voor Openbaar vervoer en onderhoud

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer