Trek vergunning Kooks­gas­fa­briek 2 (Tata Steel) in


PvdD, CU, SP, DENK

14 november 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 14 november 2022, ter behandeling van de Begroting 2023;

constaterende dat:

  • Tata Steel een van de grootste bronnen is van uitstoot van CO2, stikstof en giftige Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS);
  • het verouderde (50 jaar) en lekkende onderdeel Kooksgasfabriek 2 (KGF2) daar een belangrijke bijdrage aan levert;
  • de OD en RIVM bevestigen dat het aannemelijk is dat de KGF2 fabriek het meeste bijdraagt aan uitstoot van kankerverwekkende PAK’s met een gezondheidsrisico op lokaal niveau;[1]
  • het bedrijf sinds 2020 – pas na druk van burgers - drie keer een Last Onder Dwangsom is opgelegd voor het uitstoten van rauwe kooks, wat zorgt voor luchtverontreiniging met ZZS en gezondheidsrisico’s;
  • onlangs bij metingen bij KGF2 bleek dat de fabriek milieunormen overschrijdt en te veel kankerverwekkende PAK’s uitstoot;[2][3]

overwegende dat;

  • door de vervuiling van KGF2 jarenlang door te laten gaan het mensenrecht op leven en gezondheid geschonden wordt;
  • de provincie na aandringen van de omwonenden onderzoek laat doen naar de vraag of ze de vergunning van de kooksgasfabrieken in kan trekken, maar het bovengenoemde meer dan voldoende onderbouwing is voor de provincie om te besluiten de vergunning voor de KGF2 in te trekken;
  • de omwonenden en hun kinderen al te lang in de schadelijke uitstoot van de KGF2 hebben moeten leven, met daarmee gepaard gaande stress;
  • de sluiting van KGF2 ook stikstofruimte zou vrijmaken die nu nodig is voor o.a. natuur en woningbouw;


gehoord de discussie,

verzoeken GS:

  • uiterlijk begin 2023 te besluiten de vergunning van de Kooksgasfabriek 2 in te trekken;

en gaan over tot de orde van de dag.

Fabian Zoon, Partij voor de Dieren

Michel Klein, ChristenUnie

Anna de Groot, SP

Süleyman Koyuncu, DENK


[1] https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2021-0216.pdf

[2] https://www.rivm.nl/binnenmilieu/chemische-stoffen-in-huisstof/polycyclische-aromatische-koolwaterstoffen-pak-s

[3] https://odnzkg.nl/onderzoek-uitstoot-kooksgasfabriek-reden-voor-waarschuwing-en-nader-onderzoek/


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, DENK, CU

Tegen

JA21, FvD, VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks