PS-verga­dering 31 januari 2022: Aanpak stikstof, water­kwa­liteit, data­centers en Verbinding A8-A9


31 januari 2022

Onderstaand een korte weergaven van interessante punten in de vergadering van Provinciale Staten op 31 januari 2022.

Stikstof
Het is Groundhog Day met stikstof. Nu heeft de provincie het al decennia beëindigd veevoerbedrijf Brokking in Wormerveer gebruikt voor de bouw van appartementen.

De natuurcrisis wordt met die extra stikstof naastgelegen het natuurgebied neemt daardoor alleen maar toe.

Zie Mondelinge vragen PvdD, agendapunt 12.

Verbinding A8-A9
Op de agenda stond het Landschapsplan Verbinding A8-A9. De VVD en een paar andere ‘grijze asfaltpartijen’ zien deze verbindingsweg graag aangelegd worden. De Partij voor de Dieren Noord-Holland ziet in de varianten van de weg vooral verplaatsen en vooruitschuiven van problemen, in plaats dat ze bij de kern worden aangepakt. Bovendien kan het landschapsplan een desastreus effect hebben op de natuur en het leefgebied van vele dieren. Tijdens het debat durfden de andere coalitiepartners (D66, PvdA en GroenLinks) zich niet voor de weg uit te spreken. Daarop diende Statenlid Jaap Hollebeek (PvdD) samen met ChristenUnie en SP een motie in met het verzoek om de notulen van dit agendapunt van de PS-vergadering te voegen bij de stukken rondom het Landschapsplan A8-A9 voor het ministerie van OCW en Unesco. Dit om kenbaar te maken dat 3 van de 4 coalitiepartijen geen voorstander van de weg zijn, ondanks dat ze dit landschapsplan goedkeurden. GroenLinks steunde deze motie, D66 en PvdA niet.

Zie hier de bijdrage.

Datacenterstrategie
Waar is het strategisch denken over het verdelen van de beschikbare hoeveelheid zoet water over alle vragers, evenals de verdeling van de moeizaam opgewekte duurzame stroom? Het ontbreekt aan vraagmanagement: er is niet nagedacht over het beslag dat hyperscales leggen op zoetwater- en duurzaam opgewekte stroom. Statenlid Fabian Zoon stelde een Regionale Energie Strategie op verbruik voor. En dat zouden we ook moeten doen voor zoet water. Tot die tijd is een pas op de plaats noodzakelijk. En geen oneindige groei, zeker niet met deze zachte voorwaardes zoals nu voorgesteld wordt.

De strategie werd helaas door Provinciale Staten vastgesteld. Pas over een jaar wordt er geëvalueerd. Hierdoor is goedkeuring gegeven voor een Hyperscale datacenter in Hollandskroon.

Zie hier de bijdrage.

Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027
Statenlid Ines Kostić (PvdD) deed meerdere voorstellen om het Regionaal Waterprogramma aan te scherpen. Een belangrijk programma waarmee we aan de Europese verplichtingen ter bescherming van ons water, de zogenaamde KRW-doelen, zouden moeten voldoen. De provincie heeft 20 jaar de tijde gehad om aan die doelen te voldoen en het resultaat is nog steeds dat we aan 0% van die doelen voldoen. Onze fractie benadrukte dat we al twee keer uitstel hebben gekregen van de EU en nu nog slechts vijf jaar te gaan hebben om de doelen echt te halen. Dat betekent dat er nu grote stappen worden gemaakt, anders dreigen we in nóg een crisis terecht te komen. Maar de coalitie van D66, VVD, GroenLinks en PvdA toont geen enkele urgentie. Vooral verantwoordelijk bestuurder Cees Loggen (VVD) toonde zich star en visieloos.

De Partij voor de Dieren deed daarom in het debat meerdere voorstellen. Zo dienden we samen met o.a. GL een voorstel in om provinciale mogelijkheden te verkennen om meer te doen aan de vervuiling van bollenteelt en mest van de veehouderij aan banden te leggen. Dit aangezien landbouw met stikstof, fosfor en landbouwgif een van de belangrijkste bronnen is van waterproblemen. Ook stelden we voor om werk te maken van Voedselbossen in de provincie. Voedselbossen dragen niet alleen bij aan oplossingen voor de waterproblemen die we hebben en de stikstof- en klimaatcrisis, maar bieden boeren ook toekomstalternatieven.

Daarnaast maakte PvdD de provincie bewust van het feit dat de “sportvisserij” een grote bron is van vervuiling van onze wateren met giftig vislood. Door deze sector komen er jaarlijks tussen 35.000 en 154.000 kg lood in ons milieu terecht, wat de gezondheid van mensen en andere dieren ernstig kan aantasten. Die hoeveelheden zijn zo groot, dat zelfs een vervuilend bedrijf als Tata Steel minder lood uitstoot. Daarom pleitte de fractie voor een verbod op gebruik van lood op provinciale wateren en wees op het feit dat enkele andere overheden zo’n verbod al hadden ingesteld.

Tevens vroegen onze fractie aandacht voor bewustwording van de ‘watervoetafdruk’. Aangezien voldoen aan een oneindige groei van de watervraag niet gaat, moeten er keuzes gemaakt worden. Nu is circa 99% van ons waterverbruik onzichtbaar. Het zichtbare deel is dat wat we thuis uit de kraan verbruiken. Maar dat is slechts 1% van ons verbruik. 99% gaat over water dat we nodig hebben voor bepaalde diensten en producten zoals kleding en voedsel. En daarvoor halen we het water vooral elders, wat enorme ecologische en sociale problemen met zich meebrengt.

Zie hier de bijdrage.Gerelateerd nieuws

Provincie gaat verbod op vislood onderzoeken na oproep Partij voor de Dieren

Gedeputeerde Loggen deed in de PS-vergadering van 31 januari '22 de toezegging om te gaan onderzoeken of het gebruik van lood...

Lees verder

Discussienotitie: Afbouw van de vee-industrie in Noord-Holland

De Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft het rapport ‘Dierwaardige veehouderij’ van de Raad voor Dierenaangelegenheden (R...

Lees verder