Bijdrage Verbinding A8-A9, Land­schapsplan en voorstel voor­keur­sal­ter­natief


31 januari 2022

Voorzitter, dit is bij uitstek het dossier van de dillema’s en tegenstellingen. Valse dillema’s en tegenstellingen welteverstaan.

Want leefbaarheidsproblemen op traject a te lijf gaan, door een strook asfalt neer te leggen op traject b, is wat betreft de Partij voor de Dieren meer verplaatsen dan oplossen.

Net zoals de schijntegenstelling dat het nu lijkt alsof er alleen maar een plan voor de Stelling van Amsterdam kan worden opgesteld als daar een doorsnijding met een autoweg aan ten grondslag ligt. Vinden we de Stelling nu belangrijk vanwege de Stelling, of alleen maar omdat we anders niet aan diezelfde Stelling mogen morrelen, door er een drukke weg doorheen te laten lopen? Een oneigenlijke koppelverkoop, zoals collega Klein van de ChristenUnie terecht stelde.

En daarom begreep ik ook de reactie van Landschap Noord-Holland op dit plan wel. Zet gewoon een integraal plan op voor dit gebied, als het je zo aan het hart gaat. Daar is toch geen externe bedreiging voor nodig?

De heer Klein heeft zojuist een motie over zo’n plan ingediend die uiteraard mede door ons ondertekend is.

En dan is er nog een derde valse tegenstelling: die tussen cultuurhistorie en natuurwaarden. Want soms kunnen die best tegenstrijdig zijn, maar minstens zo vaak kunnen zij elkaar versterken.

Ik heb het in de commissievergadering hier al over gehad:

Als oud planologiestudent met een specialisatie cultuurlandschapsgeografie en door mijn bijdrage aan de cultuurhistorische hoofdstructuur van de provincie Utrecht (dat is werkervaring voor de duidelijkheid – uit het verslag van de commissievergadering zou men kunnen opmaken dat ik dat puur uit liefhebberij heb gedaan), beschouw ik mezelf als kenner op het gebied van de integratie van cultuurhistorische structuren in ruimtelijke ontwikkelingsplannen.

En deze liefhebber en kenner ziet in dit landschapsplan tot zijn grote spijt dat er vanuit de gedachte om ICOMOS te ‘pleasen’ er eigenlijk blind vanuit het primaat voor erfgoed een plan is opgesteld. Eigenlijk een soort carte blanche voor cultuurhistorici om de landschappelijke klok 120 jaar terug te zetten. Sterker nog: het lijkt alsof de beperkingen die er toen qua landschap waren, nu ook nog even weggepoetst moeten worden. En dat terwijl UNESCO inmiddels steeds meer vanuit de samenhang tussen cultuur en natuur te werk gaat. En dat voorzitter zouden wij hier ook moeten doen. Integraal kijken naar alles wat onze provincie en ons landschap zo de moeite waard maakt.

Mijn fractie vindt het onbestaanbaar dat in een tijd waarin de natuur meer onder druk staat dan ooit, en de op ons af komende biodiversiteitscrisis als een zwaard van Damocles boven ons hoofd hangt, we voor de aanleg van een weg, via een omweg, allerlei natuurlijke landschapselementen gaan verwijderen onder het mom van ‘kwaliteit’. Want landschappelijke kwaliteit is meer dan kale open groene vlaktes. Landschappelijke kwaliteit gaat over de bijdrage die onze dagelijkse leefomgeving kan leveren aan de opgaven waar onze maatschappij voor staat.

En dan bevreemdt het de Partij voor de Dieren ten zeerste dat we niet alleen een weg door een door de eeuwen heen gevormd landschap gaan trekken, maar ook dat het kleine beetje natuur dat er nog rest dan blijkbaar het veld moeten ruimen. En dat terwijl de linie juist is ontworpen in samenhang met het landschap, aansluitend bij de omgeving.

Voorzitter, talloze fazantachtigen, zangvogelsoorten en kleine zoogdieren vinden een habitat in het gebied. Door het verdwijnen van de golfbaan zullen zij nog meer aangewezen zijn op de in het gebied aanwezige bosschages. Laten we in hemelsnaam hen niet de dupe laten zijn van megalomane plannen waar nog iets van 800 of 900 miljoen tekort voor is.

En daarom dien ik samen met de SP een motie in met als dictum:

roepen GS op:

- voorzichtigheid te betrachten bij het verwijderen van kleinschalige natuurlijke landschapselementen buiten de verboden kringen van de Stelling van Amsterdam;

en gaan over tot de orde van de dag.

Want alleen die verboden kringen werden zoveel mogelijk leeg gehouden voor een vrij schootsveld. En zelfs dat was niet absoluut, want er werden zelfs huizen gebouwd in deze verboden kringen. Ze moesten alleen wel van hout zijn om snel gesloopt te kunnen worden bij dreiging van oorlog, net zoals bomen dan alsnog gekapt konden worden. Daarbuiten echter maakte de stelling bij voorkeur zoveel mogelijk deel uit van het reguliere landschap, de vijand mocht immers niet weten waar het gevaar van verdrinking op de loer lag.

Kortom: pak de leefbaarheid Krommenie aan. Spaar de schaarse natuur in het gebied. Kijk eventueel naar versterking van de huidige infrastructuur langs het Noordzeekanaal, zo’n 5 kilometer verderop. Zet daarnaast in op fiets en OV. En, coalitiepartijen PvdA, D66 en GroenLinks, stop al dit soort geldverslindende onderzoeken om een definitieve rode vlag over de verkiezingen van volgend jaar heen te tillen, want wie een beetje kan rekenen weet dat de kans dat die weg er gaat komen niet heel groot is, als er in Den Haag weinig animo voor is.

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Geen plaats voor hyperscale datacenters in Noord-Holland

Lees verder

Bijdrage Regionaal Waterprogramma 2022-2027

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer