Motie voor­zichtig met klein­schalige natuur­lijke land­schaps­ele­menten buiten de verboden kringen van de Stelling van Amsterdam


PvdD, SP

31 januari 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 31 januari ’22, ter behandeling van agendapunt 9 ‘Verbinding A8-A9, Landschapsplan en voorstel voorkeursalternatief’;

constaterende dat:

  • de provincie onderzoek doet naar de mogelijkheid van een nieuwe verbindingsweg tussen de A8 en de A9;
  • het ‘Landschapsplan Stelling van Amsterdam / Verbinding A8-A9’ een onderdeel van deze onderzoeken is;

overwegende dat:

  • het Landschapsplan pleit voor het verwijderen van vele bosschages;
  • de natuur al onder enorme druk staat;
  • struikgewas en bomen bijdragen aan de biodiversiteit, een aantrekkelijk landschap en een leefgebied zijn voor veel dieren zoals fazantachtigen, vele zangvogels en kleine zoogdieren;
  • het decennia duurt voor een nieuw geplante boom of struik een ecologische rol van belang speelt;
  • vanuit het oogpunt van de functionaliteit van de Stelling er geen reden is om buiten de verboden kringen kleinschalige natuurlijke landschapselementen te verwijderen;

gehoord de discussie,

roepen GS op:

  • voorzichtigheid te betrachten bij het verwijderen van kleinschalige natuurlijke landschapselementen buiten de verboden kringen van de Stelling van Amsterdam;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie Versterk natuur- en cultuurwaarden los van plannen voor asfalt A8-A9

Lees verder

Motie Notulen PS vergadering Verbinding A8-A9 Landschapsplan bij stukken minister

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer