Motie Notulen PS verga­dering Verbinding A8-A9 Land­schapsplan bij stukken minister


CU, PvdD, SP

31 januari 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 31 januari ’22, ter behandeling van agendapunt 9 ‘Verbinding A8-A9, Landschapsplan en voorstel voorkeursalternatief’;

constaterende dat:

  • de discussie over de verbinding A8-A9 in de provinciale staten hoog oploopt;

overwegende dat:

  • verschillende partijen in zowel de coalitie als oppositie verschillend aankijken tegen de nut en noodzaak van een wegverbinding;

verzoeken GS:

  • de notulen van dit agendapunt van de PS vergadering te voegen bij de stukken rondom het landschapsplan A8-A9 voor het ministerie van OCW en Unesco;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, SP, GroenLinks, DENK, 50Plus/PvdO

Tegen

CDA, D66, FvD, JA21, Liberaal NH, PVV, PvdA, VVD