Motie Extra inzet op schoon en gezond bodem- en opper­vlak­te­water op en rond stort­plaatsen


SP, PvdD, 50PLUS/PvdO

31 januari 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen,

constaterende dat:

 • er in de provincie Noord-Holland gesloten en nog in gebruik zijnde stortplaatsen zijn;
 • de provincie hierover bevoegd gezag is, behalve in de gemeenten Amsterdam, Alkmaar, Haarlem en Zaanstad;
 • van meerdere stortplaatsen bekend is dat zij het bodem- en oppervlaktewater in min of meerdere mate vervuilen;
 • de uitstroom van water (kwel of percolaat) uit stortplaatsen ongezond is voor mensen, dieren en het milieu;
 • stortplaatsen moeten voldoen aan het gestelde in de Wet Milieubeheer en de Wet Bodembescherming;
 • uitgesloten moet worden dat stortplaatsen niet aan de eisen uit één van beide wetten of beide voldoen;
 • niet alle Noord-Hollandse stortplaatsen zijn betrokken bij het landelijk Actieprogramma ammonium;
 • dit actieprogramma slechts toeziet op de stikstofvorm (ammonium) afkomstig uit menselijke en dierlijke mest en organisch plantaardig materiaal;

overwegende dat:

 • het Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027 slechts zeer weinig woorden aan de problematiek van vervuiling van bodem- en oppervlaktewater door stortplaatsen besteedt;
 • ondanks de wetgeving in de Wet Milieubeheer en de Wet Bodembescherming stortplaatsen nog steeds een risico vormen voor zowel bodem- als oppervlaktewater;
 • het opnemen van (de waterrisico's van) stortplaatsen in het Regionaal Waterprogramma zal leiden tot een bewuster en beter beheer ervan, zowel door provincie als door gemeenten;
 • een en ander moet leiden tot een goede ecologische en chemische toestand op en nabij stortplaatsen;

besluit:

 • bij de uitwerking van het Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027 extra aandacht te besteden aan kansen en maatregelen die gaan leiden tot ecologisch en chemisch schoon en gezond bodem- en oppervlaktewater op en rond stortplaatsen;
 • voor het einde van 2022 hierover een notitie aan PS te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag,


Status

Verworpen

Voor

50Plus/PvdO, Denk, JA21, PVV, PvdD, SP, D66

Tegen

CDA, CU, FvD, GroenLinks, Liberaal NH, PvdA, VVD, D66