Motie Betere water­kwa­liteit door vermin­deren land­bouwgif


SP, PvdD, 50PLUS/PvdO

31 januari 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen,

constaterende dat:

 • in het Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027 het onderwerp 'gewasbeschermingsmiddelen' negen maal wordt aangeroerd;
 • het IPO de meststoffen en de resten van gewasbeschermingsmiddelen afkomstig vanuit de landbouw als grootste uitdaging noemt wanneer het gaat om het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water;
 • het CBS op 14 januari 2022 bekend maakte dat in de landbouw weliswaar een daling van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen aan de orde is, maar dat bij de teelt van bloemen, bloembollen, pootaardappelen, appels en peren nog steeds heel veel gewasbeschermingsmiddelen worden ingezet;
 • gewasbeschermingsmiddelen leiden tot de dood van insecten, zoals bijen, en daarom tot ernstige aantasting van de biodiversiteit;
 • de Gezondheidsraad op 29 juni 2020 de conclusie gerechtvaardigd vindt dat bestrijdingsmiddelen kunnen leiden tot gezondheidsproblemen, zoals de ziekte van Parkinson, ontwikkelingsproblemen en verstoringen in de hormoonhuishouding;
 • het RIVM op 18 november 2021 aangegeven heeft dat epidemiologische studies een plausibel verband aantonen tussen de blootstelling aan chemische stoffen zoals gewasbeschermingsmiddelen en neurodegeneratieve aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson;

overwegende dat:

 • een Europees en landelijk verbod op gewasbeschermingsmiddelen om de waterkwaliteit, de biodiversiteit en de gezondheid te beschermen gerechtvaardigd zou zijn;
 • er om economische redenen nog geen zicht is op een verbod op gewasbeschermingsmiddelen;
 • in oktober 2020 het SPRINT- project is gestart, waar in samenwerking met boeren en beleidsmakers wetenschappers op zoek gaan naar manieren om de overgang naar duurzamere gewasbescherming te ondersteunen;
 • de provincie Noord-Holland vaart moet maken om duurzame gewasbescherming mogelijk te maken;
 • de provincie Noord-Holland een voortrekkersrol kan spelen in de omschakeling naar duurzame en circulaire landbouw;

besluit Gedeputeerde Staten opdracht te geven:

 • bij de uitwerking van het Regionaal Waterprogramma meer concrete provinciale mogelijkheden te verkennen om chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen in Noord-Holland verder aan banden te leggen;
 • over die eventuele extra mogelijkheden aan PS voor de zomer van 2022 te rapporteren;
 • in het IPO, bij het Rijk en in Europa te bepleiten dat op korte termijn moet worden overgegaan tot een substantiële vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen;
 • op deze wijze de gezondheid, de waterkwaliteit en de biodiversiteit in Noord-Holland beter te beschermen;

en gaat over tot de orde van de dag,


Status

Verworpen

Voor

50Plus/PvdO, CU, Denk, PvdD, SP, D66

Tegen

CDA, FvD, GroenLinks, JA21, Liberaal NH, PVV, PvdA, VVD, D66