Motie Extra scherp kijken naar projecten die KRW-doelen kunnen schaden


PvdD, SP

31 januari 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 31 januari 2022, ter behandeling van de voordracht Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027,

overwegende dat:

  • nog geen van de 89 KRW-waterlichamen van Noord-Holland voldoet aan de KRW-doelen, ondanks dat we nu ruim 20 jaar de tijd hebben gehad en we al twee keer uitstel van EU hebben gekregen;
  • er een grote urgentie is om in ieder geval de prioritaire KRW-doelen voor het oppervlakte- en grondwater in deze planperiode (2022-2027) wel te bereiken vanwege het grote belang van ons water en de sancties en beperkende maatregelen die de EU kan opleggen aan Nederland, indien Rijk, provincies en waterschappen nogmaals in gebreke blijven bij de realisatie van deze doelen. Zoals experts aangeven, kan het Rijk een deel van de boete gemotiveerd afwentelen op de provincies;[1]
  • er daarnaast het instrument bestaat om projecten van derden te toetsen aan KRW-doelen. Die KRW-toets niet alleen een middel is om verslechtering van de waterkwaliteit tegen te gaan, maar ook een verplichting is;2
  • dat betekent dat als er een project is dat de doelen van KRW in gevaar brengt, er geen toestemming moet worden gegeven voor zo’n project (tenzij je je beroept op een uitzonderingsmaatregel);
  • te weinig actie ondernemen op het KRW-dossier en onvoldoende scherp zijn op het toepassen van de KRW-toets bij projecten, de kans op procedures ook tegen specifieke projecten die de KRW-doelen kunnen schaden verhoogt. Zulke procedures worden steeds vaker gevoerd, zie o.a. de procedures van Mobilisation for Environment als het gaat om stikstof;
  • hier nog weinig aandacht voor is;

gehoord de discussie,

verzoeken GS om:

  • in de verdere uitwerking van het Regionaal Waterprogramma 2022-2027 en breder beleid extra scherp te kijken naar projecten die de KRW-doelen kunnen schaden;
  • daar ook de waterschappen en gemeenten extra op te wijzen;

en gaan over tot de orde van de dag.

[1]

Zie o.a. presentatie van mr.dr.ir. Jasper van Kempen tijdens Inspiratiesymposium “Water doet leven” (vanaf 22m28):

[2] ibid


Status

Aangehouden

Voor

Tegen