Motie Voed­sel­bossen als kansen voor water en samen­leving


31 januari 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 31 januari 2022, ter behandeling van

het Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027;

constaterende dat;

 • nog geen van de 89 KRW-waterlichamen van Noord-Holland voldoet aan de KRW-doelen, ondanks dat we nu ruim 20 jaar de tijd hebben gehad en we al twee keer uitstel van EU hebben gekregen;
 • er grote zorgen zijn over de kwaliteit van ons water, drinkwaterbedrijven de noodklok luiden, zuivering steeds meer energie kost en experts oproepen tot betere bescherming en bronmaatregelen; [1,2,3]
 • een hardnekkig probleem voor het bereiken van de KRW-doelen in het Noord-Hollands oppervlaktewater de te hoge belasting met nutriënten (stikstof en fosfor) en bestrijdingsmiddelen is;
 • Provinciale Staten van Noord-Holland eerder hebben uitgesproken het belangrijk te vinden dat problemen zoveel mogelijk in samenhang worden aangepakt;

overwegende dat;

 • uit een onderzoek van o.a. Royal HaskoningDHV vorig jaar is gebleken voedselbossen een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit en kwantiteit van water en bodem; [4]
 • de voedselbossen een alternatief zijn voor gangbare vormen van landbouw, bijvoorbeeld in de buurt van kwetsbare natuurgebieden;
 • de omschakeling van gangbaar agrarisch landgebruik naar voedselbosbouw draagt bij aan de vermindering van de milieuproblematiek rond verdroging en vervuiling van de bodem en het grond- en oppervlaktewater, en tegelijkertijd ook de stikstofcrisis helpt bestrijden. Het biedt ook kansen voor natuurlijke CO2-opslag, economie en recreatie; [5]
 • Stichting Voedselbosbouw veel kennis op dit gebied heeft en als doel heeft om grootschalige voedselbossen te ontwikkelen, voor lekker en gezond voedsel, vitale natuur en een aantrekkelijk landschap. Zij werkt daarin samen met bijvoorbeeld de provincie Flevoland, Staatsbosbeheer, bedrijven en wetenschappers;
 • zij initiatiefnemer is van de Green Deal Voedselbossen, ondertekend door verschillende provincies waaronder Flevoland, Groningen, Limburg en Noord-Brabant; [6]
 • een initiatief als ARBRES realiseert en onderhoudt voedselbossen om deze winstgevend door te geven aan een voedselbosboer, waardoor financiering is gegarandeerd. Daarbij worden niet alleen kansen voor milieu benut, maar ook voor educatie en het bieden van een plek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; [7]
 • er naar verwachting genoeg boeren en burgers zijn die openstaan om aan de slag te gaan met voedselbossen als alternatief verdienmodel, maar een duwtje in de rug nodig hebben;
 • de urgentie van de waterproblemen en specifiek de KRW-doelen vraagt om concrete en versnelde actie;


gehoord de discussie,


verzoeken GS om;

 • een externe partij met de nodige praktijkervaring (zoals Stichting Voedselbosbouw en
  ARBRES) uit te nodigen om, eventueel in samenwerking met fris kijkende beleidsmedewerkers van gemeenten en waterschappen, een globaal ‘zoekgebied’ in Noord-Holland voor minstens één omvangrijk mogelijk voedselbosbouwproject te selecteren;
 • daarbij met relevante spelers (zoals boeren) in gesprek te gaan over het scheppen van goede randvoorwaarden voor zo’n omvangrijk voedselbosbouwproject, gericht op realisatie van meerdere beleidsdoelen op gebied van natuur, stikstof en water onder een gelijktijdige borging van het verdienvermogen van de betrokken gebiedsspelers;
 • te onderzoeken of de provincie kan aansluiten bij de Green Deal Voedselbossen, in navolging van o.a. provincie Noord-Brabant, Limburg , Groningen en Flevoland;
 • over deze verkenning rond de zomer aan PS te rapporteren;


en gaat over tot de orde van de dag,

Ines Kostić
Partij voor de Dieren

1 Inspiratiesymposium “Water doet leven”

2 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waterkwaliteit-vrijwel-overal-in-nederland-ondermaats-nieuw-stikstofachtig-debacle-dreigt~bc5fbbf3/

3 https://www.vewin.nl/nieuws/paginas/Politiek_mist_urgentie_watertransitie__1162.aspx

4 https://www.voedselbosbouw.org/single-post/voedselbossen-zijn-goed-nieuws-voor-bodem-en-waterhuishouding

5 https://circleecology.org/2018/06/08/waarom-zijn-voedselbossen-interessant-voor-waterbeheerders/comment-page-1/

6 https://greendealvoedselbossen.nl
7 https://www.voedselbossen.com/


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Extra scherp kijken naar projecten die KRW-doelen kunnen schaden

Lees verder

Motie Bescherming gezondheid, water en natuur tegen vislood

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer