Motie Versterk natuur- en cultuur­waarden los van plannen voor asfalt A8-A9


CU, PvdD, SP

31 januari 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 31 januari ’22, ter behandeling van agendapunt 9 ‘Verbinding A8-A9, Landschapsplan en voorstel voorkeursalternatief’;

constaterende dat:

  • de provincie onderzoek doet naar de mogelijkheid van een nieuwe verbindingsweg tussen de A8 en de A9;
  • één van de onderzoeken het ‘Landschapsplan Stelling van Amsterdam / Verbinding A8-A9’ is;
  • hierin onderzocht is hoe het herstel en de versterking van de Stelling van Amsterdam kan worden gecombineerd met de aanleg van de verbindingsweg tussen de A8 en de A9, door Unesco-werelderfgoedgebied Stelling van Amsterdam;

overwegende dat:

  • dit plan goede ideeën bevat om de natuur-, cultuur- en recreatieve waarden van het gebied te versterken;
  • een integraal plan voor het gebied gewenst is, waarin ruimte is voor de opgaven van de toekomst, zoals de energietransitie, de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis, zodat het niet alleen een landschap van het verleden, maar ook van de toekomst is;
  • er geen aanleg van een weg nodig is om natuur-, cultuur- en recreatieve waarden in het gebied in samenhang te versterken;

gehoord de discussie,

roepen GS op:

  • om los van plannen voor een weg tussen de A8 en de A9 te onderzoeken hoe de natuur-, cultuur- en recreatieve waarden in het gebied in samenhang kunnen worden versterkt;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

CU, PvdD, SP

Tegen

CDA, D66, DENK, FvD, GroenLinks, JA21, Liberaal NH, PVV, PvdA, VVD