Motie Meer betrekken erfgoed bij en in de cultuur­edu­catie


SP, CDA, PvdD

13 december 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen,

constaterende dat:

  • de provincie Noord-Holland het Beleidskader Erfgoed en Cultuur 2022 heeft opgesteld en ter vaststelling aan PS voorlegt;
  • de provincie in de periode 2021-2024 deel blijft nemen aan het matchingsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK3) en hiervoor cofinanciering beschikbaar stelt;
  • de positie van ‘erfgoededucatie’ in het geheel wat onduidelijk blijft: bij welke organisatie is dit ondergebracht, wie houdt zicht op het belang van de aandacht voor erfgoed binnen CMK?;
  • de provincie veel belang hecht aan het goed positioneren van erfgoed in de samenleving, ook in de toekomst;

overwegende dat:

  • het voor het behoud van (de waarde van) cultureel en religieus erfgoed van groot belang is om ook onze kinderen in aanraking te brengen met dit onderdeel van onze culturele schatkamer;
  • er kennis en expertise rond erfgoed aanwezig is binnen de professionele organisaties in onze provincie die zich bezighouden met het behoud van (de waarde van) erfgoed;
  • bestaande programma’s, die onder de noemer CMK worden aangeboden, weinig aandacht besteden aan het onderdeel ‘kennis van en omgang met erfgoed’ in de cultuureducatie;
  • het verstandig is als er binnen de provincie één organisatie zou zijn die zich bezig gaat houden met het opwaarderen en onderhouden van de positie van erfgoed binnen cultuureducatie;

besluit het college van GS op te roepen:

  • het belang van ‘erfgoededucatie’ voor onze jeugd te onderschrijven;
  • dit belang te ondersteunen door met een notitie te komen waarin zij de wenselijke rol en positie van ‘erfgoededucatie’ binnen de cultuureducatie in onze provincie beschrijft, alsook aanbevelingen geeft dit meer structuur te geven.Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50Plus/PvdO, CDA, Denk, FvD, Fractie Baljeu NH, JA21, SP, PVV

Tegen

PVV, CU, D66, GroenLinks, Liberaal NH, PvdA, VVD