Motie Versterking positie vrij­wil­ligers erfgoed en cultuur


SP, CDA, PvdD

13 december 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen,

constaterende dat:

  • de provincie Noord-Holland het Beleidskader Erfgoed en Cultuur 2022 heeft opgesteld en ter vaststelling aan PS voorlegt;
  • in het Beleidskader de rol en positie van vrijwilligers summier aandacht krijgt;
  • de uitvoering van het beleid voor een belangrijk deel afhankelijk is van de inzet van vrijwilligers;
  • een flink deel van de borging van erfgoed en cultuur in onze provincie afhankelijk is van de inzet en deskundigheid van vrijwilligers;
  • om de waarde van het behoud van erfgoed, maar ook de inbedding daarvan in onze samenleving te borgen er financiële investeringen nodig zijn;
  • bovenstaande financiële investeringen er (voorlopig) niet lijken te komen, met als gevolg dat het belang van de inzet van deskundige vrijwilligers groter zal worden;
  • er in organisaties als Huis van Hilde, Oneindig Noord-Holland en Steunpunt Monumenten en Archeologie veel kennis aanwezig is;

overwegende dat:

  • de vrijwilligers in de sector Erfgoed en Cultuur gebaat zouden zijn met een meer gestructureerd aanbod van expertise en begeleiding bij de uitvoering van hun belangrijke taak;
  • als wij in de toekomst cultureel en religieus erfgoed willen behouden we hierbij de inzet van vrijwilligers hard nodig hebben, en we vervolgens de plicht hebben om deze vrijwilligers zo optimaal mogelijk te ondersteunen;
  • de kennis en expertise over erfgoed en archeologie nu geconcentreerd is in de professionele organisaties en deze kennis meer gedeeld zou kunnen worden met vrijwilligers – dit zou beter gefaciliteerd moeten worden;

besluit het college van GS op te roepen:

een notitie te ontwikkelen als aanvulling op het Beleidskader Erfgoed en Cultuur 2022 waarin specifiek de (wenselijke) rol en positie van vrijwilligers in deze sector wordt beschreven, waarbij toegewerkt wordt naar een gestructureerde samen- en wisselwerking tussen vrijwilligers en de reeds bestaande professionele organisaties.Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50Plus/PvdO, CDA, Denk, JA21, Liberaal NH, SP, PVV

Tegen

CU, D66, FvD, Fractie Baljeu NH, GroenLinks, PvdA, VVD, PVV