Motie Niet lobbyen voor data­centers


SP, PvdD

13 december 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 13 december 2021, ter behandeling van de voordracht 71 Vaststellen Europastrategie 2022- 2030,

Concluderende dat:

 • digitalisering een belangrijke voorwaarde wordt geacht om de Europese doelen binnen de Green Deal te halen;
 • het streven is om Noord-Holland de meest innovatieve datacenter hub in Europa te laten worden;
 • er in Noord-Holland reeds 57 datacenters zijn gevestigd;
 • deze datacenters heel veel energie gebruiken en heel veel van de voorraad duurzaam opgewekte energie gebruiken;
 • de restwarmte van datacenters op geen enkele wijze hergebruikt wordt;
 • datacenters veel drinkwater gebruiken;
 • aan het door datacenters gebruikte drinkwater chemicalie╠łn worden toegevoegd om het water te ontharden en bacterie╠łn te doden;
 • datacenters een noodstroomvoorziening hebben, die regelmatig getest dient te worden, die draait op fossiele brandstoffen.

Overwegende dat:

 • er in Noord-Holland met 57 datacenters een prestatie van formaat is geleverd;
 • er voldoende datacenters zijn om de inwoners van Noord-Holland in ruime mate van digitale middelen en verbindingen te voorzien;
 • aan datacenters behalve voordelen ook grote nadelen kleven;
 • de datacenterstrategie vooralsnog geen oplossing biedt voor problemen die verband houden met energiegebruik, watergebruik en landschappelijke inpassing.


Besluit Gedeputeerde Staten op te dragen:

 • niet in Europa te gaan lobbyen om meer datacenters naar Noord-Holland te lokken;
 • eventuele reeds bestaande lobby- activiteiten voor de komst van meer datacenters naar Noord-Holland te staken.

  En gaat over tot de orde van de dag.

  Anna de Groot, SP
  Fabian Zoon, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD, 50Plus/PvdO, CU, Denk, FvD, JA21, PVV, VVD

Tegen

CDA, D66, Fractie Baljeu NH, GroenLinks, Liberaal NH, PvdA, VVD