Motie Niet lobbyen voor data­centers


SP, PvdD

13 december 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 13 december 2021, ter behandeling van de voordracht 71 Vaststellen Europastrategie 2022- 2030,

Concluderende dat:

 • digitalisering een belangrijke voorwaarde wordt geacht om de Europese doelen binnen de Green Deal te halen;
 • het streven is om Noord-Holland de meest innovatieve datacenter hub in Europa te laten worden;
 • er in Noord-Holland reeds 57 datacenters zijn gevestigd;
 • deze datacenters heel veel energie gebruiken en heel veel van de voorraad duurzaam opgewekte energie gebruiken;
 • de restwarmte van datacenters op geen enkele wijze hergebruikt wordt;
 • datacenters veel drinkwater gebruiken;
 • aan het door datacenters gebruikte drinkwater chemicalie╠łn worden toegevoegd om het water te ontharden en bacterie╠łn te doden;
 • datacenters een noodstroomvoorziening hebben, die regelmatig getest dient te worden, die draait op fossiele brandstoffen.

Overwegende dat:

 • er in Noord-Holland met 57 datacenters een prestatie van formaat is geleverd;
 • er voldoende datacenters zijn om de inwoners van Noord-Holland in ruime mate van digitale middelen en verbindingen te voorzien;
 • aan datacenters behalve voordelen ook grote nadelen kleven;
 • de datacenterstrategie vooralsnog geen oplossing biedt voor problemen die verband houden met energiegebruik, watergebruik en landschappelijke inpassing.


Besluit Gedeputeerde Staten op te dragen:

 • niet in Europa te gaan lobbyen om meer datacenters naar Noord-Holland te lokken;
 • eventuele reeds bestaande lobby- activiteiten voor de komst van meer datacenters naar Noord-Holland te staken.

  En gaat over tot de orde van de dag.

  Anna de Groot, SP
  Fabian Zoon, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD, 50Plus/PvdO, CU, Denk, FvD, JA21, PVV, VVD

Tegen

CDA, D66, Fractie Baljeu, GroenLinks, Liberaal NH, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Europa dichter bij Provinciale Staten

Lees verder

Motie Versterking positie vrijwilligers erfgoed en cultuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer