Motie Europa dichter bij Provin­ciale Staten


PvdD, SP, DENK

13 december 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 13 december 2021, ter behandeling van de voordracht 71 Vaststellen Europastrategie 2022- 2030,

constaterende dat:

  • Europees beleid impact heeft op Noord-Holland en de uitdagingen waar we voor staan;
  • Gedeputeerde Staten (GS) namens Provinciale Staten (PS) inbreng leveren in verschillende Europese verbanden;

overwegende dat:

  • wat in Europa gebeurt soms nog te ver afstaat van burgers en provinciale volksvertegenwoordigers;
  • Provinciale Staten het beleid bepalen door kaders te stellen, maar ook de taak hebben om het dagelijks bestuur te controleren en waar nodig bij te sturen;
  • om die taken optimaal te kunnen verrichten zo veel mogelijk transparantie en proactieve, makkelijk toegankelijke informatievoorziening naar PS wenselijk is;
  • dat ook de betrokkenheid van volksvertegenwoordigers en burgers bij de Europese Unie vergroot en democratie versterkt;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

  • om PS actief en tijdig te informeren over de inzet in verschillende Europese verbanden, met name als er bijvoorbeeld voorstellen of amendementen worden ingediend en belangrijke onderwerpen spelen;
  • bij betrokkenheid bij besluitvorming rond grote en voor provincie belangrijke onderwerpen, zoveel mogelijk van tevoren expliciet afstemming te zoeken met de commissie;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ines Kostić,
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, 50Plus/PvdO, CDA, CU, D66, Denk, FvD, GroenLinks, Liberaal NH, PvdA, SP, VVD

Tegen

JA21, PVV