Bijdrage MRA concept-samen­wer­kings­af­spraken


Scherpere doelen en meer duur­zaamheid nodig

13 september 2021

Voor ons ligt een stuk dat aan de ene kant ingaat op de vraag hóe de MRA moet functioneren en samenwerken. Aan de andere, onderbelichte, kant gaat het ook over de wat van de MRA.
Het zou een inspirerende en koersbepalende regionale visie moeten zijn. We leggen ambities en doelstellingen vast die de komende jaren richting zullen geven aan de inhoudelijke MRA-Agenda. Dat moeten we als PS niet onderschatten. En ik ben blij dat collega Dulfer daar net op heeft gewezen.

Het is dus voor PS als kadersteller belangrijk om juist nu zo scherp mogelijk richting te geven. Die scherpte mist in het stuk. Als doelstelling staat bijvoorbeeld ‘we streven naar systeemsprong haven, digitale hub, etc.’ Behoorlijk vaag dit, wát willen we dan, waaróm, en hoezo ‘etc’. Terwijl dit wel de kern van de samenwerkingsafspraken is. Zoals meerder partijen in de commissie zeiden: de MRA kan nu alle kanten op. Terwijl we voor enorme uitdagingen en transities staan die we op relatief korte termijn moeten maken.

Er is een wereld te winnen en geen tijd te verliezen.
Daarom dienen we vijf moties in.

Het is allereerst tijd om duidelijk uit te spreken dat voor MRA het beschermen en bevorderen van welzijn van mens, dier en hun leefomgeving het vertrekpunt is. Economie binnen grenzen van ecologie en gezondheid. Dit is geen detail voor later, maar een van de fundamentele kaders die PS aan MRA kan meegeven. Dan krijgen we misschien een regio van grote klasse.

Daarom de volgende motie, die we samen met SP indienen, met het dictum:

“verzoeken GS om de volgende wensen/opvattingen op te nemen in de brief van GS inzake opmerkingen provincie Noord-Holland betreffende de concept-samenwerkingsafspraken:

  • in de definitieve versie van de Samenwerkingsafspraken onder ambities en doelstellingen expliciet aan te geven:
    - dat de MRA inzet op een economie en andere activiteiten die niet alleen geen schade aanrichten aan de gezondheid van mens, dier en hun leefomgeving, maar daar juist zoveel mogelijk een positieve bijdrage aan leveren.

en gaan over tot de orde van de dag.”


Voorzitter. Het niet in samenhang aandacht geven aan problemen rond klimaat- en biodiversiteit, staat ook een aanpak van o.a. armoede en bedreigingen voor leefbaarheid in de weg. Zo luidt de wetenschappelijke consensus. Daarom is het belangrijk om te kiezen voor activiteiten die geen afbreuk doen aan klimaat én biodiversiteit.

Daarom de volgende motie, met het dictum:

“de volgende wensen/opvattingen op te nemen in de brief van GS inzake opmerkingen provincie Noord-Holland betreffende de concept-samenwerkingsafspraken:

  • dat in de definitieve versie van de Samenwerkingsafspraken expliciet aan te geven dat een ambitie van MRA is dat haar inzet en activiteiten geen afbreuk mogen doen aan klimaat én biodiversiteit;
  • dat deze ambitie in alle relevante MRA-thema’s en platforms expliciet meegenomen wordt;

en gaan over tot de orde van de dag.”


In lijn met de redenering van de vorige moties is het belangrijk dat we duidelijk zijn over wat duurzaamheid betekent. De Omgevingswet en onze Omgevingsverordening volgen daarin de definitie van de commissie Brundtland, die u in de motie kan nalezen. Het is logisch om dat ook voor MRA te doen.

Daarom de volgende motie, met het dictum:

verzoeken GS om;

de volgende wensen/opvattingen op te nemen in de brief van GS inzake opmerkingen provincie Noord-Holland betreffende de concept-samenwerkingsafspraken:

  • in de definitieve versie van de Samenwerkingsafspraken duurzaamheid/duurzame ontwikkeling expliciet te definiëren volgens de definitie van commissie Brundtland;

en gaan over tot de orde van de dag.”

Voorzitter, de inzet van MRA raakt aan de belangen van inwoners en hun leefomgeving. Het gaat o.a. over hoe we ons verplaatsen, wonen en werken. We investeren veel geld in de MRA. Toch is er bijna geen inwoner te vinden die weet wat de MRA doet.

Daarom de volgende motie, met het dictum:

“de volgende wensen/opvattingen op te nemen in de brief van GS inzake opmerkingen provincie Noord-Holland betreffende de concept-samenwerkingsafspraken:

  • dat het wenselijk is om activiteiten te ondernemen waarmee burgers beter worden betrokken bij MRA-activiteiten en MRA-koers;
  • dat daarbij ook de mogelijkheid van livestreamen van relevante belangrijke MRA-vergaderingen, zodat burgers ze mee kunnen volgen wordt onderzocht;

en gaan over tot de orde van de dag.”

Dit past bij een uitspraak van D66 waar we ons volledig in vinden, namelijk: “Democratische vernieuwing, transparantie en durven experimenteren moeten meer in het DNA van bestuurders komen.” Het is belangrijk dat de rol van burgers en volksvertegenwoordigers in de koers van MRA maximaal wordt versterkt. Daarom gaan we ook mee de moties van D66 en SP over dit onderwerp.

Voorzitter, om af te ronden de laatste motie: ik zei het net al, de inzet van MRA raakt aan de belangen van haar inwoners. Dat is inclusief de vele dieren die de regio telt. Het is een kwestie van beschaving en in lijn met onze provinciale visie om expliciet rekening te houden met deze medebewoners.

Daarom de volgende motie, met het dictum:

verzoeken GS om;

de volgende wensen/opvattingen op te nemen in de brief van GS inzake opmerkingen provincie Noord-Holland betreffende de concept-samenwerkingsafspraken:

  • in de definitieve versie van de Samenwerkingsafspraken onder bijvoorbeeld doelstellingen expliciet aan te geven dat binnen de MRA ook rekening wordt gehouden met belangen van dieren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Voorzitter, dank u wel.