Motie MRA – Definitie Duur­zaamheid


13 september 2021


Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 13 september ’21, ter behandeling van de voordracht Samenwerkingsafspraken MRA;

constaterende dat;

  • we ambitie en doelstellingen in dit document vastleggen op basis waarvan straks ook de inhoudelijke MRA-Agenda wordt ingevuld[1];
  • dit dus een belangrijk en zeldzaam moment is voor kaderstellend PS om scherp richting te geven aan MRA;
  • de inleiding van de voordracht Samenwerkingsafspraken MRA stelt dat PS door middel van moties wensen en bedenkingen voor de concept-samenwerkingsafspraken mee kan geven;

overwegende dat;

  • duurzaamheid wel wordt genoemd in de concept-samenwerkingsafspraken voor de MRA, maar duurzaamheid of duurzame ontwikkeling niet wordt gedefinieerd;
  • de Omgevingswet uit gaat van de definitie van de commissie Brundtland[2], namelijk: “Duurzame ontwikkeling: ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden voor toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.”
  • ook onze Omgevingsverordening dankzij een aangenomen motie de definitie van Brundtland hanteert[3];

verzoeken GS om;

de volgende wensen/opvattingen op te nemen in de brief van GS inzake opmerkingen provincie Noord-Holland betreffende de concept-samenwerkingsafspraken:

  • in de definitieve versie van de Samenwerkingsafspraken duurzaamheid/duurzame ontwikkeling expliciet te definiëren volgens de definitie van commissie Brundtland;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] Zoals o.a. vermeld op p.10 van het concept-Samenwerkingsafspraken MRA.
[2] https://zoek.officielebekendma...
[3] https://noordholland.partijvoo...


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, CU, Denk

Tegen

GroenLinks, VVD, D66, PvdA, JA21, CDA, FvD, PVV, 50Plus/PvdO