Motie Biodi­ver­siteit integraal meenemen in ambities MRA


13 september 2021


Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 13 september ’21, ter behandeling van de voordracht Samenwerkingsafspraken MRA;

constaterende dat;

 • aangegeven is dat de samenwerkingsafspraken bedoeld zijn als “een inspirerende en koersbepalende regionale visie” en we daarmee dus uitspreken waar de MRA-regio voor staat;
 • we ambitie en doelstellingen in dit document vastleggen op basis waarvan straks ook de inhoudelijke MRA-Agenda wordt ingevuld[1];
 • dit dus een belangrijk en zeldzaam moment is voor kaderstellend PS om scherp richting te geven aan MRA;
 • de inleiding van de voordracht Samenwerkingsafspraken MRA stelt dat PS door middel van moties wensen en bedenkingen voor de concept-samenwerkingsafspraken mee kan geven;

overwegende dat;

 • gezien de enorm uitdagingen en transities die we op relatief korte termijn moeten maken, we nu zo duidelijk mogelijke kaders moeten meegeven aan MRA;
 • wetenschappers op het hoogste niveau - het resultaat van samenwerking tussen het VN-klimaatpanel (IPCC) en het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) (waaraan ook onderzoekers van onze eigen PBL hebben meegewerkt) – laat zien dat de grootste rampen van dit moment, de klimaatcrisis en de biodiversiteitcrisis, alleen succesvol kunnen worden aangepakt als ze in samenhang worden aangepakt;[2][3][4]
 • het rapport laat zien dat het niet in samenhang aanpakken van klimaat- en biodiversiteitscrisis, ook de aanpak van o.a. armoede en bedreigingen voor gezondheid in de weg staat;
 • dat betekent dat we er nu op alle niveaus (dus ook MRA) voor moeten waken dat de activiteiten waar we op inzetten niet alleen geen afbreuk doen aan klimaat, maar ook niet aan biodiversiteit;
 • dit geen detail is voor later, maar een van de fundamentele kaders is die PS aan MRA kan meegeven;
 • · dit echter nergens expliciet terugkomt in de ambities, doelstellingen of zelfs platforms;

verzoeken GS om;

de volgende wensen/opvattingen op te nemen in de brief van GS inzake opmerkingen provincie Noord-Holland betreffende de concept-samenwerkingsafspraken:

 • dat in de definitieve versie van de Samenwerkingsafspraken expliciet aan te geven dat een ambitie van MRA is dat haar inzet en activiteiten geen afbreuk mogen doen aan klimaat én biodiversiteit;
 • dat deze ambitie in alle relevante MRA-thema’s en platforms expliciet meegenomen wordt;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] Zoals o.a. vermeld op p.10 van het concept-Samenwerkingsafspraken MRA.

[2] https://www.bosplus.be/k/nl/n1...

[3] https://www.pbl.nl/nieuws/2021...

[4] https://www.ipbes.net/sites/de...


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, Denk

Tegen

GroenLinks, VVD, D66, PvdA, JA21, CDA, FvD, PVV, CU, 50Plus/PvdO