Motie MRA en trans­pa­rantie


PvdD, JA21

13 september 2021


Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 13 september ’21, ter behandeling van de voordracht Samenwerkingsafspraken MRA;

constaterende dat;

  • dit een belangrijk moment is voor kaderstellend PS om scherp richting te geven aan MRA;
  • de inleiding van de voordracht Samenwerkingsafspraken MRA stelt dat PS door middel van moties wensen en bedenkingen voor de concept-samenwerkingsafspraken mee kan geven;

overwegende dat;

  • de huidige concept-samenwerkingsafspraken inzetten op volledige transparantie over vergaderingen van MRA-gremia;
  • er wordt ingezet op beter betrekken van de Raden en Staten;
  • de inzet en activiteiten van MRA raken aan de belangen van inwoners en hun leefomgeving;
  • er nog weinig wordt gezegd over de noodzaak om burgers beter te betrekken bij het werk en toekomst van MRA;

verzoeken GS om;

de volgende wensen/opvattingen op te nemen in de brief van GS inzake opmerkingen provincie Noord-Holland betreffende de concept-samenwerkingsafspraken:

  • dat het wenselijk is om activiteiten te ondernemen waarmee burgers beter worden betrokken bij MRA-activiteiten en MRA-koers;
  • dat daarbij ook de mogelijkheid van livestreamen van relevante belangrijke MRA-vergaderingen, zodat burgers ze mee kunnen volgen wordt onderzocht;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, VVD, D66, PvdA, JA21, CDA, FvD, PvdD, SP, CU, 50Plus/PvdO, Denk

Tegen

PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Biodiversiteit integraal meenemen in ambities MRA

Lees verder

Motie MRA-regio van echt grote klasse is een regio die mens, dier en planeet centraal stelt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer