Motie MRA-regio van echt grote klasse is een regio die mens, dier en planeet centraal stelt


PvdD, SP, CU

13 september 2021Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 13 september ’21, ter behandeling van de voordracht Samenwerkingsafspraken MRA;

constaterende dat;

 • aangegeven is dat de samenwerkingsafspraken bedoeld zijn als “een inspirerende en koersbepalende regionale visie” en we daarmee dus uitspreken waar de MRA-regio voor staat;
 • we ambitie en doelstellingen in dit document vastleggen op basis waarvan straks ook de inhoudelijke MRA-Agenda wordt ingevuld[1];
 • dit dus een belangrijk en zeldzaam moment is voor kaderstellend PS om scherp richting te geven aan MRA;
 • de inleiding van de voordracht Samenwerkingsafspraken MRA stelt dat PS door middel van moties wensen en bedenkingen voor de concept-samenwerkingsafspraken mee kan geven;

overwegende dat;

 • wetenschappers laten zien dat we op alle niveaus, gezien de gezondheids-, klimaat- en biodiversiteitscrisis en de problemen rond ongelijkheid en armoede, nu duidelijk moeten kiezen voor een fundamenteel andere economie, namelijk een economie die het welzijn van mens en dier centraal stelt en binnen de ecologische grenzen en de draagkracht van de Aarde blijft;
 • we daarvoor nog maar weinig tijd hebben;
 • die urgentie nu te weinig terug te vinden is in de ambitie en drie geformuleerde doelen, en de MRA op deze wijze nog alle kanten op kan;
 • gezien de enorm uitdagingen en transities die we op relatief korte termijn moeten maken, we nu scherpere kaders moeten meegeven aan MRA;
 • de keuze voor op de eerste plaats zetten van het beschermen en bevorderen van welzijn van mens, dier en hun leefomgeving niet duidelijk wordt gemaakt, terwijl dat de basis is;
 • dit geen detail is voor later, maar een van de fundamentele kaders is die PS aan MRA kan meegeven;

verzoeken GS om;

de volgende wensen/opvattingen op te nemen in de brief van GS inzake opmerkingen provincie Noord-Holland betreffende de concept-samenwerkingsafspraken:

 • in de definitieve versie van de Samenwerkingsafspraken onder ambities en doelstellingen expliciet aan te geven:
  - dat de MRA inzet op een economie en andere activiteiten die niet alleen geen schade aanrichten aan de gezondheid van mens, dier en hun leefomgeving, maar daar juist zoveel mogelijk een positieve bijdrage aan leveren.

en gaan over tot de orde van de dag.[1] Zoals o.a. vermeld op p.10 van het concept-Samenwerkingsafspraken MRA.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, CU, Denk

Tegen

GroenLinks, VVD, D66, PvdA, JA21, CDA, FvD, PVV, 50Plus/PvdO