Motie MRA-regio voor echt iedereen


13 september 2021


Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 13 september ’21, ter behandeling van de voordracht Samenwerkingsafspraken MRA;

constaterende dat;

  • de samenwerkingsafspraken voor MRA de basis zullen vormen voor ook de inhoudelijke koers van de regio;
  • de inleiding van de voordracht Samenwerkingsafspraken MRA stelt dat PS door middel van moties wensen en bedenkingen voor de concept-samenwerkingsafspraken mee kan geven;

overwegende dat;

  • dieren ook direct en indirect worden geraakt door keuzes en activiteiten van de MRA;
  • de maatschappij vraagt om het meer meewegen van belangen van dieren in besluitvorming en uitvoering;
  • dit nog niet blijkt uit de formulering van de MRA-doelen en operationalisering ervan;

verzoeken GS om;

de volgende wensen/opvattingen op te nemen in de brief van GS inzake opmerkingen provincie Noord-Holland betreffende de concept-samenwerkingsafspraken:

  • in de definitieve versie van de Samenwerkingsafspraken onder bijvoorbeeld doelstellingen expliciet aan te geven dat binnen de MRA ook rekening wordt gehouden met belangen van dieren;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, Denk

Tegen

GroenLinks, VVD, D66, PvdA, JA21, CDA, FvD, PVV, CU, 50plus