Motie win-win voor ecologie en economie


PvdD, SP, DENK

13 september 2021


Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 13 september 2021, ter behandeling van Waddenfonds: Uitvoeringskader 2021-2027 en evaluatie gemeenschappelijke regeling;

constaterende dat:

- in het Uitvoeringskader Waddenfonds (blz. 17) staat dat de voorkeur uitgaat naar projecten die een bijdrage leveren aan de realisatie van meerdere van de eerste drie doelen van het Waddenfonds (A, B en C) of onderliggende gespecificeerde doelen (meervoudige doelrealisatie);

overwegende dat:

- het Waddenfonds aanvankelijk bedoeld is om de natuurwaarden van de Waddenzee te versterken, als compensatie voor de natuurschade die is veroorzaakt door gasboringen in de Waddenzee;

- de Waddenzee om meerdere redenen een uniek en zeer belangrijk internationaal natuurgebied is;

- de natuur van de Waddenzee nog altijd in kritieke toestand verkeert;

- de natuur in de eindfase van het Waddenfonds een boost kan krijgen als het Waddenfonds ervoor kiest om vanaf nu zoveel mogelijk alleen economische projecten (hoofddoel C) te kiezen die óók de natuurwaarden (hoofddoel A en/of B) van het gebied versterken;

- daarmee kunnen we ook de bestuurlijke afspraken voor de 50/50-verdeling blijven respecteren;

- dit ook mogelijk is, bijvoorbeeld door toeristisch aanbod zodanig te versterken dat dit een plus oplevert voor de natuur, door duurzame landbouw te versterken door over te schakelen naar biologische landbouw (vermindering emissies, bijdrage aan biodiversiteit), door duurzame energie natuurinclusief op te wekken, etc.;

- versterking van de natuurwaarden een economische factor ís: per jaar bezoeken immers 1,3 miljoen mensen de Wadden, juist om die unieke natuurwaarden, het landschap en de rust;

gehoord de discussie,

verzoeken het Waddenfonds om:

- de programma’s en projecten van hoofddoel C (economie) zoveel mogelijk ook te laten bijdragen aan het realiseren van hoofddoel A en/of B (vergroten en versterken natuur- en landschapswaarden, en verminderen/wegnemen extern bedreigingen) van het Waddenfonds;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, Denk, 50Plus/PvdO

Tegen

GroenLinks, VVD, D66, PvdA, JA21, CDA, FvD, PVV, CU