Motie Wadden­fonds Uitvoe­rings­kader 2021-2027: veer­krachtig voed­selweb als streef­beeld


13 september 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 13 september 2021, ter behandeling van Waddenfonds: Uitvoeringskader 2021-2027 en evaluatie gemeenschappelijke regeling;

constaterende dat;

- het Uitvoeringkader Waddenfonds 2021-2027 een laatste directe gelegenheid biedt aan PS om scherpere kaders mee te geven aan het Waddenfonds;

- het Waddenfonds compensatie is voor de schade aan natuur die de gasboringen hebben veroorzaakt en waarmee miljarden zijn verdiend;

- ecologisch herstel van de Waddenzee zeer dringend nodig is – de visstand is minder dan 10 procent van wat het ooit was;

overwegende dat:

- één van de aanbevelingen uit de evaluatie van het Waddenfonds is om aan te geven wat het Waddenfonds op het einde van haar bestaan bereikt wil hebben;

- wetenschappers van onder andere Rijksuniversiteit Groningen voor het Waddenfonds het grote belang van een grootschalig voedselwebherstel in het Waddengebied in beeld hebben gebracht en een voorstel hebben gedaan om dat tegen 2026 te realiseren [1][2];

- voor het Gebiedsagenda Wadden 2050 is uitgewerkt wat de definitie en een toetsingselement in grootschalig voedselwebherstel is: ‘Er is een duurzaam medegebruik mogelijk dat op een niet belastende manier gebruik maakt van de ecosysteemdiensten’ [3];

- de doelen uit het concept Uitvoeringskader Waddenfonds (A t/m D) een duidelijke, overkoepelende focus missen;

- een overkoepelende focus op het streven naar voedselwebherstel helpt om sturing te geven aan goedkeuring van aangevraagde projecten;

- versterking van het voedselweb en dus de natuurwaarden een economische factor ís: per jaar bezoeken immers circa 1,3 miljoen mensen de Wadden, juist om die unieke natuurwaarden, het landschap en de rust;

gehoord de discussie,

roept het Waddenfonds op:

- om in het definitieve Uitvoeringskader Waddenfonds een veerkrachtig voedselweb als streefbeeld op te nemen;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] 20101020_WaddensleutelsStartsympLeeuwarden.ppt
[2] Waddensleutels — the University of Groningen research portal (rug.nl)
[3] Bijlage_Uitwerking_bij_Veerkrachtig_voedselweb_def.pdf (rijkewaddenzee.nl), 2018Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, Denk, GroenLinks

Tegen

VVD, D66, PvdA, JA21, CDA, FvD, PVV, CU, 50Plus/PvdO, GroenLinks