Tata: samen­werking OD NZKG en ILT voor een strakke regel­geving en hand­having


SP, PvdD, 5oPlus, Denk

13 september 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen,

constaterende dat:

• de gezondheid van de bewoners rond Tata Steel significant slechter is dan die van bewoners elders in Nederland. Onder meer longkanker, luchtwegklachten en hoofdpijn komen in de IJmondregio significant vaker voor dan elders in Nederland;

* kinderen extra getroffen worden door de uitstoot van Tata Steel. Door lood en PAK wordt hun gezondheid ernstig bedreigd;

* in het EVRM (Europees Verdrag van de Rechten voor de Mens) onder meer gezond leven als grondrecht wordt aangemerkt;

• de omwonenden van Tata Steel van mening zijn dat er een halt moet worden toegeroepen aan de uitstoot van Tata;

• Gedeputeerde Staten, de Tweede Kamer en de IJmondgemeenten van mening zijn dat er heel snel iets gedaan moet worden om Tata Steel schoner en gezonder te maken;

overwegende dat:

• er bij het tot stand brengen van een schoner en gezonder Tata Steel een strakkere vergunningverlening en een betere handhaving nodig is;

• het toezicht door de 00 NZKG (Omgevingsdienst oordzeekanaalgebied) op Tata Steel in elk geval in het verleden heeft gefaald;

• de 0D NZKG kampt met een gebrek aan ter zake kundige medewerkers;

• met Provinciale Staten is afgesproken dat de regelgeving rond Tata eind 2021 op orde zal zijn;

• de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) stelt dat het mogelijk is strenger tegen Tata Steel op te treden;

• De ILT aangeboden heeft de 00 NZKG te hulp te snellen bij het op de juiste wijze optreden tegen Tata Steel zowel in het traject van de vergunningverlening als in het traject van de handhaving;

besluit Gedeputeerde Staten opdracht te geven om;

• samen met de 0D NZKG en de ILT een traject te starten en voort te zetten dat op korte termijn leidt tot een strakkere vergunningverlening en een betere handhaving bij Tata Steel;

• ervoor te zorgen dat de vergunningverlening en handhaving bij Tata Steel uiterlijk eind 2021/ begin 2022 geheel op orde is en aan de eisen van deze tijd voldoet;

en gaat over tot de orde van de dag.Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, SP, 50Plus/PvdO, Denk

Tegen

GroenLinks, VVD, D66, PvdA, JA21, CDA, CU