Opnieuw successen in vervolg­ver­ga­dering van Provin­ciale Staten


18 november 2019

In de vergadering van Provinciale Staten van 18 november (vervolg van 11 november) is weer een aantal moties van de Partij voor de Dieren aangenomen en een aantal toezeggingen binnengehaald.

Aangenomen is een motie over Natuurinclusief bouwen. De provincie zal in gesprek gaan met ecologen, natuurorganisaties en de bouw over hoe natuurinclusief bouwen in Provincie Noord-Holland zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden.

Ook aangenomen is een motie om als provincie bij te dragen aan het initiatief Energy Challenges. Dit initiatief stimuleert jongeren en scholen op een leuke, leerzame manier stimuleert om energie te besparen.

Een motie om een integrale visie op ecologisch beheer van bermen en oevers op te stellen haalde eveneens een meerderheid in de Staten.

De motie om vóóraf aan aanleg en herinrichting van provinciale wegen een inventarisatie van te kappen bomen te doen leverde twee toezeggingen op. De provincie gaat voortaan een bomen-effect-analyse uitvoeren. En de provincie gaat met een andere blik naar de monumentale bomen kijken, die langs de provinciale wegen staan.

De motie die opriep om de eiwittransitie onderdeel te laten zijn van de provinciale klimaatmaatregelen kreeg de reactie van de gedeputeerde dat deze transitie onderdeel is van de nog uit te werken Voedselvisie. Ook is deze onderdeel van de integrale verduurzaming van de landbouw, aldus de gedeputeerde. De Partij voor de Dieren zal dit kritisch volgen en stimuleren.

Tot slot vroeg de Partij voor de Dieren via een motie om een samenhangend pakket maatregelen rond klimaat, milieu, water, gezondheid, dierenwelzijn en bodemdaling. Het beleid is er te veel op gericht deze deelproblemen apart van elkaar op te lossen. Ook deze motie is aangenomen.

Gerelateerd nieuws

Provincie Noord-Holland zegt financiële steun wildopvang toe

Nu de begroting voor volgend jaar in de vergadering van Provinciale Staten op 11 november definitief is vastgesteld, is ook h...

Lees verder

Provincie kaart investeringen met groot dierenleed aan bij ABP

De provincie Noord-Holland gaat het pensioenfonds ABP een brief sturen waarin zij aandacht vraagt voor duurzaamheid, eerlijke...

Lees verder